Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci i doktoranci

Absolwent komparatystyki oraz polonistyki antropologiczno-kulturowej w ramach MISH UJ, temat rozprawy doktorskiej: "Obraz i doświadczenie obecności. Antyestetyczne teorie obrazu" - koncepcje Freedberga, Beltinga, Didi-Hubermana, Deleuze'a dotyczące źródłowego doświadczenia obrazu oraz fenomenu predyskursywnego sensu postrzeżeniowego (filozofia Merleau-Ponty'ego). Zainteresowania: sztuka awangardowa, kino, współczesna estetyka filozoficzna.

ur. 1994 w Ostrowi Mazowieckiej) – absolwent antropologii kulturowej, student filologii niemieckiej i angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant kulturoznawstwa Wydziału Polonistyki UJ. W 2016 roku laureat XXI edycji konkursu Wydziału Polonistyki UJ na najlepszą pracę roczną oraz XI edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Połów”; wyróżniony w XIII edycji konkursu poetyckiego im. Jacka Bierezina. Autor tomiku poezji Kodeina (Biuro Literackie 2017); wokalista, autor muzyki oraz tekstów (Bluebird, Apple Fields), chórzysta i solista (Krakowski Chór Akademicki, Camerata Jagellonica).

Jego zainteresowania oscylują wokół literatury oraz sztuki modernistycznej, kina postmodernistycznego, myśli filozoficznej dwudziestego wieku oraz krytyki afektywnej. Publikował, m.in. w „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Kontekstach Kultury”, „Mediach - Kulturze - Komunikacji Społecznej”, „Kontencie”. „biBLiotece” „Grupie MULTImedia”.

Do tej pory zajmował się opracowywaniem koncepcji niepokoju jako doświadczenia konstytutywnego dla nowoczesności oraz modernizmu europejskiego. W pracy doktorskiej, prowadzonej pod kierunkiem profesora Ryszarda Nycza, koncentruje się na stworzeniu siatki pojęć, zjawisk, syndromów, problemów - dotyczących dyskursu tak socjologicznego, politologicznego, jak filozoficznego, literackiego oraz antropologiczno-kulturowego - związanych z zagadnieniem „kultury” głodu traktowanej jako jeden z istotnych komponentów myślenia nowoczesnego.

Przepraszamy, strona w budowie.

Doktorantka Wydziału Polonistyki UJ.  Jej główny obszar badawczy to problematyka żydowska w literaturze i kulturze po II wojnie światowej, kwestie tożsamości żydowskiej oraz temat Holokaustu i Marca ‘68.

Bierze udział w projekcie badawczym Kulturowe i literackie kontakty polsko - żydowskie. Historia i współczesność, subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program Mistrz).

Aktualnie przygotowuje pracę doktorską pt. Obraz Holokaustu i nazizmu w kulturze popularnej.

W tej pracy badane będą te zjawiska czy teksty kultury, o których nikt wcześniej nie pisał szerzej w kontekście II wojny światowej. Materiał badawczy będzie pochodził zarówno z polskiej, jak i zagranicznej kultury popularnej. Dzięki temu możliwe będzie zobaczenie dokładnych zmian zachodzących w podchodzeniu do pokazywania Holokaustu i nazizmu w danych tekstach kultury, ale również uwidocznienie, jakich tematów nie podejmuje oraz w jakich obszarach polskiej kultury popularnej motyw Zagłady nie występuje.

Brała udział w następujących konferencjach:

- IV Warszawskiej Konferencji Młodych Naukowców Judaistów zorganizowanej przez Sekcję Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego.

- konferencji Autobiografia zorganizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ we współpracy z Sekcją „Grupą Dyskusyjną" Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ oraz Dyskusyjnym Klubem Filmoznawców UJ.

- konferencji Pęknięcia – granice - przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI w. zorganizowanej przez Wydział Polonistyki UJ.

- konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku, która zaadresowana była dla edukatorów. Organizatorami konferencji były: MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży oraz Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz – Birkenau.

 

Publikacje:

„Trzecie oko" Wilhelma Dichtera, w: „Cwiszn" 4/2010

Amalia (Małka) Wasserberger. Filantropka z Podgórza, w: Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. IV, red. Ewa Furgał, Kraków 2012

Problem tożsamości w pokoleniu Marca, w: Pęknięcia – granice – przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku, red. Józef Wróbel, Kraków 2013

Przepraszamy, strona w budowie.

absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UJ, obecnie doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na WPUJ. Przygotowuje rozprawę doktorską o roboczym tytule "Album fotograficzny jako wizualny dyskurs pisarza" pod kierunkiem dr hab. Romy Sendyki, gdzie bada albumy fotograficzne pisarzy pod kątem narracyjności, co jest  kontynuacją poprzednich badań, których wynikiem była praca magisterska rozczytująca recepcję Virginii Woolf w Polsce zatytułowana "Jak czytać Virginię Woolf?", napisana pod kierunkiem dr hab. Doroty Kozickiej. Jest członkinią Kolektywu Kuratorskiego, działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci na WPUJ, który zajmuje się wystawianiem teorii z zakresu szeroko pojętej humanistyki w postaci sztuki, czego celem jest zderzenie dyskursu naukowego z polem realnego oddziaływania. Jest współtwórczynią ogólnopolskiej konferencji MUTE, poświęconej badaniom nad muzyką popularną oraz nauczycielką języka polskiego w liceum. 

Główne zainteresowania badawcze to wizualność, biograficzność, muzyka popularna, feminizm, edukacja, praca z dziedzictwem.  

- literaturoznawczyni i kulturoznawczyni (absolwentka MISH UJ). Autorka książki Resuscytacje Celana - strategia widmontologiczna (Wydawnictwo Austeria, Kraków 2018). Członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci przy Wydziale Polonistyki UJ. Współpracuje z Austriackim Forum Kultury w Warszawie.  Współredaktora monografii naukowych: Identyfikacje Zagłady - szkice historyczne i praktyki kulturowe, pod. red. M. Gromali, S. Papier, M. Świetlik (Kraków 2017); Mit, religia, nowoczesność: cena emancypacji, pod. red. M. Gromali, M. Kustera, T. Majewskiego (Kraków 2018). Wykonawczyni w grantach: Fenomen maranizmu. Żydowska „tradycja ukryta” i nowoczesność (IFIS PAN), Awkward Objects of Genocide w ramach projektu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horyzont 2020, Reflective Society). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na widmontologii. Sposobów zastosowania tej teorii poszukuje w studiach zagładowych i praktykach wizualnych. W pracy doktorskiej - pod kierunkiem dr hab. Romy Sendyki i prof. Adama Lipszyca - bada spektralną transfigurację Paula Celana w kulturze tekstowej i wizualnej po 1970 roku.

Doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem prof. Anny Łebkowskiej przygotowuje pracę doktorską z zakresu animal studies, skupiając się na analizie zjawiska narracji zwierzęcych w najnowszej literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem próby przedstawienia odmiennej zmysłowości cechującej projektowaną perspektywę nieantropocentryczną. Miłośniczka i badaczka twórczości Themersonów. 

Magister filologii polskiej o specjalności edytorskiej (2009) Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzania własnością intelektualną (2013) Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą recepcji Marcela Prousta w literaturze polskiej po 1945 roku, której promotorem jest prof. dr hab. Ryszard Nycz. Od 2012 roku jest kierownikiem projektu badawczego „Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Interesuje się związkami literatury z fotografią, literaturą XX wieku oraz kulturą francuską.

Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi zajęcia z poetyki (na kierunku filologia polska spec. antropologiczno-kulturowa oraz na kierunku Teksty kultury) i z literatury polskiej XX wieku.

Wybrane publikacje (od 2010 roku):

1. Zanotowane w sepii – obrazki, szkice, fotografie Bolesława Prusa, „Podteksty" 2010/1, www.podteksty.eu.
2. Proust: źródła inspiracji. Język, lektura, interpretacja, „Homo Communicativus" 2011/1, s. 75-82.
3. Odblaski. Fotografowanie ciała w polskiej poezji najnowszej, [w:]  Literatura w mediach. Media w literaturze. Doświadczenia odbioru, red. K. Taborska, W. Kuska, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 123-129.
4. Ćwiczenia (z) pamięci. Subiektywizacja czasu w twórczości Marcela Prousta i Zygmunta Haupta, [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesińska, J. Wróbel, Kraków 2011, s. 203-212.
5. Fotografia i pamięć post-traumatyczna. Przykład „Pensjonatu" Piotra Pazińskiego, „Lamus" 2011/2, s. 28-36.
6. Alchemia słowa, alchemia obrazu, „Polonistyka" 2011/11, s. 46-50.
7. Pomiędzy zapisywaniem a wymazywaniem. Fotograficzna czasoprzestrzeń miasta, [w:] Chronotop bycia. Człowiek wobec fenomenu czasoprzestrzeni, red. P. Kwiatkowski, L. Wiśniewski, Poznań 2012, s. 31-46.
8. Proust jako literacki gadżet? Problemy recepcji literackiej, [w:] Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik, P. Kawulok i in., Kraków 2012, s. 165-170.
9. Kanon i tradycja w perspektywie literatury światowej, [w:] Tradycja współcześnie: repetycja czy innowacja?, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Kraków 2012, s. 11-19.
10. Piętno Prousta. Budowanie tożsamości w polskiej prozie po 1989 roku (na wybranych przykładach), [w:] Pęknięcia, granice, przemiany, red. J. Wróbel, Kraków 2013, s. 37-47.

Redakcja tomów zbiorowych:

Tradycja współcześnie: repetycja czy innowacja?, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Kraków 2012.

Opus citatum. O cytacie w kulturze, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Kraków 2013 (w druku).

rocznik 1987, judaista, literaturoznawca, krytyk i eseista, doktorant Instytutu Judaistyki UJ oraz Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Zajmuje się tożsamością żydowską w nowoczesności, przymusami narracyjnymi oraz związkami późnego kapitalizmu i depresji. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Kwartalniku Historycznym”, „Acta Poloniae Historica”, „Kwartalniku Historii Żydów”, „Studia Religiologica”, „Znaku”, „Scripta Judaica Cracoviensia”, „Akcencie”, „Res Publice Nowej” „Twórczości”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Midraszu”, „FA-arcie”, „eleWatorze”, „Tygodniku Powszechnym” i „Polityce”.

Ukończyła z wyróżnieniem komparatystykę literacką na Wydziale Polonistyki UJ, studium przekładu literackiego w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Bada rolę kategorii nastroju w analizie oraz przekładzie dzieła literackiego. Interesuje się zagadnieniami z obszaru korespondencji sztuk, geopoetyki (w szczególności literackimi reprezentacjami miasta), a także relacji człowieka z przyrodą oraz wytworami cywilizacji. Przygotowuje pod kierunkiem prof. Magdaleny Popiel rozprawę doktorską poświęconą kategorii nastroju w komparatystycznych badaniach literaturoznawczych na przykładzie XX- i XXI-wiecznych narracji o mieście.

Autorka ponad dwudziestu przekładów literatury popularnej – głównie młodzieżowej, fabularyzowanych biografii, powieści historycznych i obyczajowych. W 2018 roku laureatka III edycji konkursu „Tłumacze Świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Od 2018 roku członkini zarządu oddziału południowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Publikacje:

 • Jazz jako model twórczości literackiej. „Jazzowa teoria literatury” Julio Cortazara (Gra w klasy), „Przestrzenie teorii”, nr 29/2018.
 • Polska jako źle przetłumaczona Ameryka, nagrodzona recenzja przekładu książki nominowanej w 9. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki  (recenzowana pozycja – Arlie Russell Hochschild, Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy, tłum. Hanna Pustuła). Plik recenzji do pobrania (dostęp z dn. 2019-09-10).

Udział w konferencjach naukowych:

 • Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka Obraz miasta – Miasto w obrazach, Białystok, 31.05.2019 r. Tytuł wystąpienia: Symfonia wielkiego miasta. Symultanizm i Stimmung w Manhattan Transfer Johna Dos Passosa.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa 12. Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe Wcielenia przekładu, Kraków, 7-9.05.2018. Tytuł wystąpienia: Emocjonalne BHP tłumacza.

doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka Diamentowego Grantu, w ramach którego przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć”. Stypendystka m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, YIVO Institute for Jewish Research i Tel Aviv University. Laureatka nagród w konkursach prac magisterskich, m.in. II miejsca w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego i II miejsca w konkursie im. Czesława Zgorzelskiego.

Członkini Kolektywu Kuratorskiego działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci. Od 2017 roku redaktorka naczelna czasopisma naukowego antropologów literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego „Polisemia”.

Autorka książki Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków (Kraków 2018) oraz współredaktorka publikacji: jak burgund pod światło... szkice o Zuzannie Ginczance (Kraków 2018), Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść (Kraków 2016), Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna (Szczekociny 2014).

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych problemów: doświadczenia Zagłady na prowincji i relacji żydowsko-polskich(chłopskich), statusu polskiego świadka/postronnego Zagłady oraz sposobów konceptualizacji miejsca urodzenia we współczesnej literaturze polskiej i żydowskiej; a także wokół różnych kierunków badawczych nowej humanistyki, m.in. zwrotu afektywnego, geopoetyki, badań nad pamięcią oraz art based research.

Wybrane publikacje:

Rytmy melancholii. Artystyczny dialog Henryka Morela i Federica Garcii Lorki, w: Henryk Morel. Oscylacje, red. Anna Maria Leśniewska, Łukasz Musielak, Szczecin 2018, s. 101-125.

Okolica: wymiary postronności na wsi, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 347-360.

Tożsamościowe roz-poznania. Doświadczenia Zagłady na wsi, „Teksty Drugie” 2017, nr 6, s. 250-264.

„Tutaj nie było zbawienia, rabbi…” Powroty do miejsca urodzenia, w: Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej, red. M. Skrzypczyk, Lelów 2017.

Konflikt miejsca urodzenia w „Sońce” Ignacego Karpowicza, „Tematy i Konteksty” 2017, nr 7(12), s. 345-358.

„Czego jeszcze tu szukam w tym miasteczku?” Powrót do miejsca urodzenia w tużpowojennej literaturze jidysz, w: Sam początek. Lata 1944–1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 263-279.

Doświadczenia zapisane w rzeczach. O kilku wierszach Władysława Szlengla, „Ruch Literacki” 2016, nr 3, s. 327-341.

Krajobrazy pamięci. O poezji Henryka Grynberga, „Teksty Drugie”, 2016, nr 4, s. 282-301.

Historia mówiona a afektywny krajobraz pamięci, w: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Warszawa 2015, s. 99-112.

Pycha Zuzanny Ginczanki – doświadczenia dojrzewania, „Konteksty Kultury” 2014, nr 1, s. 33-45.

Podmiotowość wobec doświadczenia granicznego w świadectwach ocalałych muzułmanów, „Wielogłos” 2013, nr 3, s. 1-16.

absolwentka Tekstów Kultury oraz specjalności krytycznoliterackiej na filologii polskiej na tym samym wydziale. Redaktorka „Zeszytów Naukowych TD UJ” w Serii Nauk Humanistycznych, współpracuje stale z „Ińskie Point” oraz wortalem Granice.pl. Publikuje też „Projektorze” i „Fabulariach”.

Rozprawę doktorską planuje poświęcić food films, która łączy zainteresowania antropologią jedzenia i zmysłów oraz gastrofizyką. Ponadto zajmuje się grami planszowym, którym poświęciła dwie prace dyplomowe. Interesuje się także współczesnymi reinterpretacjami zjawisk epoki PRL-u, komiksem kobiecym i literaturą najnowszą.

W 2016 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

literaturoznawczyni, tłumaczka, kuratorka. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą związkom obrazu i tekstu w narracjach autofikcyjnych. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się analiza pogranicza kodów wizualnego i tekstualnego, a także problematyka autorstwa / podmiotowości twórczej (w tym: zagadnienia związane z realizowaniem niekonwencjonalnych strategii autobiograficznych).

Redaktorka i tłumaczka książek: art booka  Xanadu (2010) oraz publikacji Rękawiczki Jeffa Koonsa (2012; wydawnictwo poświęcone problematyce własności intelektualnej / praw autorskich w odniesieniu do praktyk artystycznych i kuratorskich podejmowanych współcześnie na gruncie sztuk audiowizualnych). Na potrzeby monografii zbiorowej Ernst Jünger. Bojownik, robotnik, anarcha przygotowała rozdział poświęcony Jüngerowskim Promieniowaniom. Uczestniczka i współorganizatorka licznych konferencji naukowych, m.in. Autobiografia (UJ, 2012) oraz Wielojęzyczność (UJ, 2013). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012) – jako członkini kierowanego przez prof. Eugenię Prokop-Janiec zespołu badawczego (projekt subsydiowany w ramach programu MISTRZ). Na potrzeby dwóch publikacji podsumowujących w/w przedsięwzięcie przygotowała teksty: Niepokój świętego Sebastiana. O trzech rysunkach Ryszarda Aptego oraz przekład pracy Chone Shmeruka Reakcje na antysemityzm w Polsce lat 1912-1936. Na przykładzie powieści Michała Bursztyna. Założycielka (wraz z Agnieszką Kilian) fundacji kurz – organizacji, której działania związane są z popularyzowaniem postaw współuczestnictwa w życiu kulturalnym/publicznym oraz promocją interesujących zjawisk występujących na gruncie polskich sztuk wizualnych. Obecnie przygotowuje we współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego interdyscyplinarny projekt naukowo-artystyczny Ręka i oko. Transwizje Alfreda Russela Wallace'a

Historyk sztuki, kulturoznawca, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, niezależny kurator, twórca filmów wideo. Współpracował m.in. z Instytutem Polskim w Dusseldorfie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej  w Warszawie czy festiwalem ArtBoom w Krakowie. Autor projektów artystycznych takich jak: Krakowskie Sny Amona Goetha (wraz z Agnieszką Daukszą) czy Poznanie przyrody nie jest przyrodą. Obecnie zajmuje się również edukacją i animacją kultury.  Interesuje się wpływem praktyki artystycznej na badania humanistyczne i pamięciowe. Publikował m. in w Rzeczpospolitej, Mocak Forum, Wiadomościach ASP.

Przepraszamy, strona w budowie.

Kuratorka i animatorka kultury, kierowniczka Biblioteki MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Związana z Galerią Sztuki Inny Śląsk w Tarnowskich Górach oraz krakowskimi F.A.I.T-em i artpolem. Działa także w Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki, współorganizując festiwal Kolaż Kultur.

Temat pracy doktorskiej: Laboratorium teoretyka sztuki. Pisma Mieczysława Porębskiego i Jerzego Ludwińskiego w świetle autorskich archiwów

Wybrane publikacje:

Współczesna sztuka, współczesna edukacja (razem z Elżbietą Salą) [w:] Animacja+sztuka, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014;

Pocztówka jako nośnik uczuć [w:] Centrum poza centrum. Tom II Cieszyn, kocham Cię z daleka, red. Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic, Galeria Szara, Cieszyn 2014;

Zaproszenie skierowane do wszystkich. Biblioteka Mieczysława Porębskiego w MOCAK-u, „Nowa Dekada Krakowska" nr 2/2013;

Teksty kultury? Kilka słów o twórczości Rafała Bujnowskiego, Marcina Maciejowskiego i Wilhelma Sasnala, „MOCAK Forum" nr [5] 3/2013;

Projekty, które zmieniają. O związkach parkoura, historii i sztuki z Piotrem Wysockim rozmawia Magdalena Mazik [w:] Piotr Wysocki – kamery skierowane do wewnątrz, red. S. Ruksza, CSW Kronika, Bytom 2012, s. 10-13;

Beuys pozostanie,„Opcje" nr 2 (79) październik  2010, s. 27-28;

Świat – miejsce dla słowa. Z Andrzejem Tobisem rozmawia Magdalena Mazik,  „Autoportret"
nr 3 [32] 2010, s. 22-33.

Wybrane kuratorowane wystawy:

 • Artbook. Nowe funkcje książki (razem z Elżbietą Salą), Arteteka WBP w Krakowie, 28.10-8.11.2013;
 • Wędrująca biblioteka, Biblioteka MOCAK-u, 24.04-16.05.2013;
 • Czytaj dalej>>> (razem z Katarzyną Wincenciak), Biblioteka MOCAK-u, 28.06-30.09.2012
 • Prywatne fragmenty, Galeria Sztuki Inny Śląsk w Tarnowskich Górach, 3-18.11.2010
 • Akcja rewaloryzacji abstrakcji, F.A.I.T, Kraków, 18.06-31.07.2009

Przepraszamy, strona w budowie.

Przepraszamy, strona w budowie.

Kulturoznawczyni, tancerka, krytyczka sztuki, tłumaczka, doktorantka prof. UJ dr hab. Tomasza Majewskiego. Zajmuje się historią i teorią tańca w perspektywie historii intelektualnej. Interesuje się antropologią ciała, kinezjologią oraz psychologią twórczości. Współredaktorka numeru tematycznego pt. Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej czasopisma „Kultura Współczesna” (2018/1). Od 2018 roku kieruje projektem badawczym „Sztuka ruchu i psychoanaliza w Rosji w kontekście kultury srebrnego wieku oraz awangardy, 1904-1930” w ramach grantu NCN Preludium 13 (nr 2017/25/N/HS2/01566). Jej pozycję badawczą określa posiadane podwójne wykształcenie – artysta baletu oraz kulturoznawca. Bogate doświadczenie sceniczne pozwala łączyć wiedzę praktyczną z teoretyczną wiedzą o kulturze i tańcu. Absolwentka Moskiewskiej Akademii Choreografii (1990, dyplom z wyróżnieniem) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012, dyplom z wyróżnieniem). W latach 1990–2010 pierwsza solistka moskiewskiego Teatru Baletu na Kremlu oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, dyplomantka 3th Rudolf Nureyev International Ballet Competition (Budapest), wyróżniona przez Ministra Kultury RP za upowszechnianie sztuki tańca. Jako krytyczka sztuki współpracowała z czasopismami „Teatr”, „Obieg”, „Przekrój”. Wykonawczyni w projekcie „Cenzura, demokracja, płeć” (2013), prowadzonym przez Fundację im. Heinricha Bölla.

Wybrane publikacje

W języku polskim:

 1. Tańcząc w ciemnościach. Rosyjska kultura nieoficjalna w warunkach totalitaryzmu na przykładzie studia „Heptachor”, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2019, nr 1 (39), Varia.
 2. „Ruch muzykalny” jako ucieleśnienie afektu i metoda wychowania człowieka. Taniec i psychoanaliza na początku XX wieku w Rosji, „Studia de Cultura”, 2019, nr 11(2).
 3. Laboratorium ciała: Kasjan Golejzowski i nowy taniec w Rosji na początku XX wieku, „Kultura Współczesna” 2018, nr 1.
 4. Wrażliwość obszarów krańcowych. O kobiecym doświadczeniu starzenia się na ekranie [w:] (Nie)widzialne kobiety kina, red. M. Radkiewicz, M. Talarczyk, WUJ, Kraków 2018, s. 143-153.
 5. Poza ramą. Wizerunki kobiet i mężczyzn w Jeziorze łabędzim i Giselle Matsa Eka [w:] Ciało – muzyka – performans, red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017 s. 111-131.
 6. Mowa ruchów. O dezintegracji cielesnego doświadczenia widza w percepcji tańca zapośredniczonego przez medium filmu [w:] Kino, film, psychologia, red. A. Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017, s. 161-184.
 7. Męskie ciało w fotografii tańca na przykładzie wybranych zdjęć Wacława Niżyńskiego i Michaiła Barysznikowa [w:] Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, red. M. Ziętkiewicz, M. Biernacka, Liber pro Arte, Warszawa 2016, s. 145- 166.
 8. Na styku fotografii i tańca. Ruch, ciało, obraz [w:] Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 561-577.
 9. Cenzura, płeć, demokracja. Raport o ograniczeniach wolności twórczej w Europie Środkowej i Wschodniej, Fundacja Heinricha Bölla, Warszawa 2013 (wraz z E. Majewską).

W języku rosyjskim:

 1. Хореографическое наследие как архив телесных практик, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2019, nr 1(47).
 2. Психология и искусство театра в начале двадцатого века: точки соприкосновения, „Личность и общество”, 2019, nr 4(4).
 3. У источника культуры Серебряного века: музыка и жест, „Культура слова”, 2019, nr 2(3).
 4. „Жизель”, „Лебединое озеро” и „Спящая красавица” Матса Эка как опыт деконструкции классических спектаклей, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2018, nr 1 (45).
 5. В поисках телесной выразительности. Опыт осмысления творческого наследия К. Я. Голейзовского, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2015, nr 4 (40).

Doświadczenie akademickie:

Analiza tekstu kultury: Taniec; kurs dla studentów studiów licencjackich na WP UJ.

Wizualność i widowiskowość w perspektywie antropologii ciała; kurs dla studentów studiów magisterskich na WP UJ.

doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą interpretacji prozy Wiolda Gombrowicza w perspektywie afektywnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych prozie Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza. Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi ćwiczenia z Antropologii nowoczesności. 

Wybrane publikacje:
Wegetatywne i telluryczne ingrediencje. Obraz wstrętu w opowiadaniach "Sierpień" i "Pan Brunona Schulza, "Wielogłos" 3/2016.

Sensualność, cielesność i doswiadczenie wstrętu w "Przygodach" Witolda Gombowicza, Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej "Gombrowicz z przodu i z tyłu", Radom 2016.

Fotografia jako figura pamięci w prozie Wiesława Myśliwskiego, "Migotania" 4/2016.

Ktoś odwrócony na zawsze plecami. "Pan Karol" Brunona Schulza, w: Kultura wobec nieświadomego. Studia (post)psychoanalityczne, Toruń 2017.

Ze wszystkich znajomych twarzy najmniej pamiętam własną. Obrazy podmiotowości w "Autoportretach" i "Chamowie" Mirona Białoszewskego, Twarz - maska - wizerunek, Kraków 2001.

kulturoznawczyni, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem współczesnych interwencji i praktyk kulturowych wobec dyktatur politycznych.

Angażuje się w działalność naukową wykraczającą poza mury uniwersyteckie – brała udział w projektach wystawienniczych dotyczących pamięci, sprawiedliwości społecznej i badań nad trudnym dziedzictwem (realizowanych między innymi z Kolektywem Kuratorskim).

Pracuje w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Kuratorka wystawy Dany Arieli Polski fantom (więcej informacji na temat wystawy: https://www.mocak.pl/polski-fantom).

absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, kulturoznawczyni, animatorka kultury. Pracuje w Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa, gdzie koordynuje programy edukacyjne. Jej główne zainteresowania to pamięć o Zagładzie i stosunkach polsko-żydowskich, studia nad pamięcią, psychoanaliza. Opublikowała m. in. Gdzie jest miejsce dla polskich Sprawiedliwych? Strategie pamięci na warszawskim Muranowie, „Teksty Drugie" 2014 nr 1

absolwentka kulturoznawstwa, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Naukowo zajmuje się badaniami z zakresu memory studies, trauma studies oraz performatyki i badań nad trudnym dziedzictwem. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą figurze świadka oraz sposobom prezentacji doświadczenia Zagłady na scenie.

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015/2016). Współredaktorka książek MUTE: Muzyka/Uniwersytet/Technologia/Emocje. Studia nad muzyką popularną (2017), Identyfikacje Zagłady. Szkice historyczne i praktyki kulturowe (2017) oraz Jak burgund pod światło... Szkice o Zuzannie Ginczance (2018).

Sekretarz serii wydawniczej „Kultury Pamięci”.

Organizatorka 23rd Workshop on the History and Memory of National Socialist Camps and Extermination Sites (Grecja 2019).

Członkini Kolektywu Kuratorskiego. Jedna z kuratorek inicjatywy Oznacz Plaszów (2016) oraz wystaw: Reasonable Doubt (2017), KL Plaszow (2018) oraz Rzeczowy świadek (2018).

Sekretarz Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci UJ. W latach 2016-2018 pracowała w Centrum Studiów Humanistycznych na Wydziale Polonistyki.

Była współorganizatorką dwudniowych krakowskich obchodów 100.  rocznicy urodzin Zuzanny Ginczanki.

Sekretarz zespołu oraz jedna z kuratorek wystawy/interwencji Moje muzeum, muzeum o mnie: czyli do kogo należy spuścizna polskiej wsi? Kuratorskie Sny w MEK w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zrealizowanej w ramach grantu „Thinking through the Museum: Difficult Knowledge in Public Social Sciences and Humanities Research Council of Canada” (Concordia University).

Junior research assistant w grancie „Awkward objects of genocide. Vernacular art on the Holocaust and ethnographic museums” (TRACES: Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (TRACES, Horyzont 2020).

Współorganizatorka oraz uczestniczka kilkudziesięciu spotkań naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka kilkunastu artykułów naukowych w tomach zbiorowych oraz czasopismach z list ministerialnych.

http://www.kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl/sylwia-papier

http://jagiellonian.academia.edu/SylwiaPapier

Dziennikarka, doktorantka Wydziału Polonistyki UJ.  Aktualnie przygotowuje pracę doktorską pt. Obrazy HAREMU w dziennikach i listach Polek podróżujących po Bliskim i Dalekim Wschodzie. Bierze udział w projekcie badawczym Kulturowe i literackie kontakty polsko - żydowskie. Historia i współczesność, subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program Mistrz).

Konferencje i publikacje naukowe:

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bóg Wschodu i Zachodu. Perspektywa antropologiczna", temat referatu: "Ukrzyżowanie Manngha - ikona popkultury czy raczej ikony herezja", opublikowany w tomie pokonferencyjnym: Gwarny Małgorzata, Perkowska Iwona, Bóg Wschodu i Zachodu, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012.

IV Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów", temat referatu "Szlak chasydzki pielgrzymki Żydów do Polski"

I Ogólnopolska Interdysplinarna Konferencja „Turystyka w kulturze - kultura w turystyce", temat referatu: Syndrom haremu – terytorium zakazane czy atrakcja turystyczna; autentyczność reprezentacji, kolonializm i emancypacja w relacjach polskich podróżniczek na Wschód na przełomie XIX i XX wieku"

(1985) – absolwentka komparatystyki na Wydziale Polonistyki UJ, zdobywczyni I nagrody w Konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender, organizowanym przez IBL PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Sztuka nacinania tekstu. Pisarstwo Marka Bieńczyka wobec myśli Waltera Benjamina i Rolanda Barthes'a. Jest członkinią zespołu grantowego „Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność", kierowanego przez prof. Eugenię Prokop-Janiec. Publikowała w „Ruchu Literackim". Na co dzień, jako dziennikarka, współpracuje z ogólnopolskimi mediami. 

Ukończył polonistykę i europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich", „Pograniczach", „Polisemii" oraz na portalu „Popmoderna". Obecnie pracuje nad pracą doktorską na temat dyskursu środkowoeuropejskiego po 1945 roku. Interesuje się relacjami kulturowymi i etnicznymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Pod opieką prof. dr. hab. Ryszarda Nycza przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą analizie obojętności, pasywności i znieczulenia w różnych przestrzeniach doświadczenia nowoczesnego: w literaturze, malarstwie, filmie oraz filozofii (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii estetycznych i biopolitycznych). Jego zainteresowania oscylują wokół teorii i filozofii literatury, ponowoczesności, badań nad afektami oraz problematyki bólu w kulturze.

Wybrane publikacje:

 • (Nie)chronologie choroby. Punktowa obecność obrazu-bólu w Miłości Michaela Hanekego, „Teksty Drugie” 2018, nr 1.

 • Ból i gniew – afektywne ekspresje Straucha w Mrozie Thomasa Bernharda, „Fragile” 2017, nr 2 (36).

  Ekonomiczne peregrynacje literatury (rec. J. M. Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2016, ss. 250), „Konteksty Kultury” 2016, nr 4.

 • Dociekania czułego krytyka (rec. A. Gleń, Czułość. Studia i eseje o literaturze najnowszej, Biblioteka Krytyki / Biblioteka „Toposu”, t. 108, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, ss. 176), „Konteksty Kultury” 2016, nr 1.

kulturoznawca, kurator i krytyk sztuki; absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowych studiów kuratorskich w Instytucie Sztuki De Appel w Amsterdamie. Interesuje się sztukami wizualnymi (w szczególności zaś rewizjami konstruktywizmu, politykami pamięci i wykorzystaniem mediów technicznych w sztuce współczesnej), historią kuratorstwa, teorią instytucji oraz współczesną filozofią. Od roku 2015 realizuje projekt grantowy Ku nowej estetyce relacyjnej. Sztuka wobec organizacji stosunków społecznych w dobie kapitalizmu informacyjnego („Diamentowy Grant”); w ramach tego projektu przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką prof. Ryszarda Nycza. Od roku 2016 współprowadzi w Krakowie galerię i klub „Elementarz dla mieszkańców miast” (wraz z Leoną Jacewską oraz Martyną Nowicką). Regularnie publikuje teksty o sztuce współczesnej i mediach na łamach „Magazynu Szum” i „Dwutygodnika”, publikował też w „Fa-arcie” czy „MOCAK Forum”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015/16).

 

Wybrane publikacje naukowe:

Dissimilation. Overdetermination of Postcolonial Memory in Rabih Mroué’s Oeuvre, [w:] „Art History and Criticism / Meno istorija ir kritika” (w przygotowaniu).

­- Jak pocałować niebo. Program estetyczny György’ego Kepesa w kontekście powojennego kryzysu zaufania do instytucji naukowych, [w:] „Przegląd kulturoznawczy”.
(w przygotowaniu).

Rozpodobnienie. Naddeterminacja postkolonialnej pamięci w twórczości Rabihego Mroué, [w:] “Didaskalia” nr 2/2018 (144).

 

Wybrane publikacje branżowe (katalogi wystaw, opracowania twórczości etc.):

- Sztuka i sztuki. Wokół Eventu Drugiej Grupy, [w:] To co mieliśmy zrobić, tośmy zrobili, red. Anna Batko, Aleksander Włodyka, Cricoteka, Kraków 2017.

Hands-On Utopias and Rampant Complexity: Relational Aesthetics, Solidarity and Organized Art Worlds (z Paulem Buckermannem), [w:] Kinship in Solitude, red. Anna Jehle, Paul Buckermann, adocs, Hamburg 2017.

opracowanie twórczości malarskiej Normana Leto Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą / People That Always Want Something from Me, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2016 (redakcja oraz autorstwo jednego z rozdziałów – Malarstwo w czasach niepokoju).

 

Wybrane projekty kuratorskie (lata 2017-2018):

- kurator wystawy indywidualnej Agaty Ingarden Skunk Hour, Gastatelier Leo XIII, Tilburg 2018;

- współkurator (z Luay’em Al Derazi, Jagną Lewandowską, Sun A Moon, Ong Jo-Lene, Miriam Wistreich) projektu Brace for Impact; uczestniczący artyści: Mehraneh Atashi, Samson Young, Agnieszka Polska, Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme, echo+seashell, Cilia Erens, Jacob Kirkegaard, Sidsel Christensen, Qingmei Yao, Thomas Swinkels; różne lokalizacje (De Appel, Stedelijk Museum, De School, lotnisko Schiphol), Amsterdam 2018;

- kurator wystawy indywidualnej Ellen Vårtun Brittle Nights, Room 2.07, Amsterdam 2018

- kurator wystawy indywidualnej Agaty Biskup Znaleźliśmy się w poświecie, Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków 2017

- współkurator (z Tomkiem Baranem) wystawy indywidualnej Aleksandry Korzelskiej Elleipsis, Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków 2017

- kurator wystawy indywidualnej Xaverego Deskur-Wolskiego, Indiański Epimeteusz, Księgarnia | Wystawa / Fundacja Razem Pamoja, Kraków 2017

- kurator wystawy indywidualnej Jana Moszumańskiego Welcome to Last Chance, Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków 2017

Historyk idei. Zajmuje się historią inteligencji, przekształceniami sfery publicznej w XX wieku i historią demokracji. Pracuje m.in. nad książką o krakowskiej szkole krytyki (Umysł niezniewolony? Krakowska szkoła krytyków (Jan Błoński, Andrzej Kijowski, Ludwik Flaszen, Konstanty Puzyna) a sfera publiczna PRL) i warszawskiej szkole historii idei. Stypendysta m.in. SYLFF i Imre Kertész Kolleg. W roku 2011-2012 studiował w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu i w Institut des Sciences sociales du Politique przy CNRS/Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Od roku 2011 do 2013 pracował jako asystent prof. Daniela Dayana w paryskim Institut d'études politiques (Sciences Po). W latach 2007-2008 członek zespołu „Res Publiki Nowej", 2010-2013 redaktor miesięcznika „Znak" i żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce „Cwiszn". Stały współpracownik tygodnika „Kultura Liberalna". Członek m.in. American Political Science Association i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Kulturoznawca i muzykoznawca, doktorant prof. dr hab. Anny Łebkowskiej. Jego praca doktorska „Ciała do słuchania. Somatoestetyka wydarzeń muzycznych” dotyczyć ma zjawiska krytycznego ucieleśnienia i doświadczenia somatycznego we współczesnej muzyce popularnej. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiej konferencji poświęconej muzyce popularnej „MUTE”. W 2017 roku prowadził badania na Columbia University Department of Music jako Visting PhD Scholar. Autor książki Słuchając hologramu. Cielesność wirtualnych zespołów animowanych (Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2018). Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół filozofii muzyki, teorii fikcji, problematyki filmu animowanego oraz somatoestetyki.

Wybrane publikacje:

 • „Apaszem Stasiek był w krąg znały go ulice...”Warszawska ballada podwórzowa jako transgresywny i alternatywny sposób doświadczania międzywojennej nowoczesności [w:] Kultura Popularna Online [Rok 2016, Nr 46, Tom 4]
 • Perski Kryzys. Muzyka jako uniwersalna i/lub wernakularna figura protestu [w:] Kultura rocka 2. Słowo - dźwięk - performance, red. J. Osinski, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2016
 • Wizerunki, podmioty fraktalne, ciała spektakularne. Fenomen ciała artysty muzycznego [w:] MUTE: Muzyka/Uniwersytet/Technologia/Emocje. Studia nad muzyka popularna, red. A. Juszczyk, K. Sierzputowski, S. Papier, N. Giemza, Krakow 2017
 • Audio-soma-wizualność. Ciało w relacji z obiektem wizualnym, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, Numer 1 (31) .

Absolwent filologii polskiej (specjalności antropologiczno-kulturowej). Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską o związkach literatury i ekonomii. Kierownik grantu „Ekonomia i literatura. Związki między logiką ekonomii a literacką mimesis" przyznanego przez NCN.  Redaktor w wydawnictwie Ha!art. Dyrektor programowy Festiwalu im. Jana Błońskiego.

Najważniejsze publikacje:

 • M. Sowiński, Strategie reprezentacji rzeczywistości w prozie Magdaleny Tulli, (e-book), 2013.
 • M. Sowiński, Pozytywność obrazów (O Pozytywach Zbigniewa Libery), [w:] Re-miks. Teorie i praktyki, red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onaka, Kraków 2011.
 • M. Sowiński, K. Trzeciak, Szkicownik z Auschwitz, „Dwutygodnik" nr 80/2012.
 • M. Sowiński, Nic, która patrzy, „Ruch Literacki" nr 2/2012.
 • M. Sowiński, K. Trzeciak, Nieznośna symetria [w:] Literatura i kino. Polska po 1989, red. P. Marecki, A. Pilarska, K. Puto, Kraków 2013.
 • M. Sowiński, K. Trzeciak, „Więcej życia". Agaty Bielik-Robson projekt mesjańskiego witalizmu, „Wielogłos" nr 4/2012.

Doktorantka w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Absolwentka wiedzy o kulturze oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, przewodniczka po Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat strategii pamięci w dziedzictwie kulturowym nowoczesnego Krakowa.

Zainteresowania naukowe

Kultura Krakowa, Kraków w literaturze i w filmie, studia miejskie, związki pamięci i przestrzeni, pogranicze polsko-żydowskie.

Prowadzone zajęcia

Analiza tekstu kultury: film, Współczesne życie literackie i instytucje kultury, Kultura w Krakowie: XX wiek.

Stypendia

Udział w projekcie badawczym „Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność", 2011­–2013 (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej).­­­­

Studia na Middlesex University w Londynie, luty–czerwiec 2007.

Wybrane publikacje

Topografia żydowskiej pamięci. Obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej, Kraków 2010.

Szlak „Listy Schindlera". Turystyka filmowa w Krakowie, w: Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność, red. E. Prokop-Janiec, Kraków 2014 (w druku).

N. Cohen, Zapominanie języka. Jidysz i polszczyzna wśród młodzieży żydowskiej w międzywojennej Polsce, tłum. I. Suchojad, w: Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. E. Prokop-Janiec. Współpraca redakcyjna M. Tuszewicki, Kraków 2014 (w druku).

Szlak literatury żydowskiej, Readingmalopolska.pl

Bieguny pisania o Zagładzie w filmie, „Ekrany" 2012, nr 6.

Filmowe wyzwania roku, „Kino" 2007, nr 1.

O dwóch aspektach przestrzeni w filmie Giuseppe Tornatore „Malena", „Splot" 2007, nr 1.

Tadeusz Konwicki – pisarz scenarzystą, scenarzysta pisarzem, „Bez Porównania" 2006, nr 4 (jako Izabela Chlasta).

Pisze rozprawę doktorską o realizmie traumatycznym w powojennej literaturze polskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Nycza. Praca, będąca projektem z zakresu teorii literatury i badań kulturowych, organizuje się wokół czterech podstawowych problemów badawczych: 1) redefinicja realizmu jako konstruktu teoretycznego w powojennym literaturoznawstwie oraz rozważenie potencjalnych zastosowań koncepcji realizmu traumatycznego jako kategorii interpretacyjnej i opisowej w przypadku literatury związanej z reprezentacją traumy, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału jako dyskursu tożsamościotwórczego i emancypacyjnego; 2) rozważenie operacyjności pojęcia postpamięci, terminu wywodzącego się z tradycji anglosaskich memory studies, na gruncie polskiego literaturoznawstwa w kontekście badań nad dyskursami postzależnościowymi; analiza możliwości jego stosowania i perspektyw badawczych w odniesieniu do zjawisk obserwowanych w literaturze polskiej po roku 1989, szczególnie w narracjach polskich Żydów, dzieci ocalonych z Zagłady, w których doświadczeniu konieczność zmierzenia się z traumą rodziców łączy się z wykluczeniem z narodowo-patriotycznej wspólnoty; 3) poetologiczna analiza języka spod znaku traumy: konwencjonalizacja środków przedstawiania niewyrażalnego doświadczenia (trauma jako konwencja), etyczne konsekwencje tego zjawiska dla teorii lektury i krytyki literackiej; znaczenie literatury związanej z traumą dla rozpoznań z dziedziny genologii (świadectwo jako gatunek), teorii odbioru, wreszcie poetyki; 4) propozycja przeformułowania języka opisu literatury traumatycznej za pomocą figur wywodzących się z retoryki klasycznej i odnoszących się do kwestii milczenia w literaturze: aposiopesis i praeteritio.

Zainteresowania badawcze: realizm, reprezentacja doświadczenia, autentyczność w literaturze, retoryka antropologiczna, studia nad pamięcią, studia nad Holokaustem

Ważniejsze stypendia i granty:

 • Grant PRELUDIUM 4 Narodowego Centrum Nauki: projekt badawczy „Polski Dyskurs Posttraumatyczny: literatura–realizm–trauma"; IX 2013–IX 2014
 • Stypendium badawcze Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Research Abroad (Tokio, Japonia): University of Chicago, Chicago, USA (opiekun naukowy: prof. Eric Santner); I–III 2013
 • Stypendium Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Tokio, Japonia): University of Chicago, Chicago, USA (opiekun naukowy: prof. Bożena Shallcross); I–III 2012
 • Stypendium badawcze Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa); I–XII 2011

Publikacje:

 • Rozrachunki z postpamięcią, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, seria „Nowa Humanistyka", 2013. [w druku]
 • Realizm i trauma – rekonesans, „Teksty Drugie" 2012, nr 4.
 • Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holocaustu i tożsamości żydowskiej, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Kraków: Universitas, 2011.
 • Ucieczka języka z referencji, czyli o doświadczeniu przestrzeni w powieściach Robbe-Grilleta, „Interlinie" 2011, nr 2.
 • Zakonnice, święte i mistyczki, w: Kraków kobiet, red. A. Dutkowska, W. Szymański, Wydawnictwo Ha!Art, Kraków 2011.
 • Uklasowienie ciała, ucieleśnienie klasy. O „Wykluczonych" Elfriede Jelinek, „SPLOT" 2009, nr 5.
 • Teoretyczny podmiot w podróży, w: Nie/konsekwencje ponowoczesności. Wybór tekstów, red. P. Płucienniczak, A. Szczepan, W. Szymański, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Przepraszamy, strona w budowie.

(1985), absolwentka komparatystyki na Wydziale Polonistyki UJ.  Przygotowuje doktorat na temat kobiecego głosu II pokolenia po Holokauście – m. in. prób wypracowania porozumienia pomiędzy matkami a córkami – w oparciu o koncepcję postpamięci, założenia filozoficzne myśli słabej i neopragmatyzm („Po-rozumienie w pamięci. Kobiecy głos II pokolenia po Holokauście„). Bierze udział w pracach zespołu realizującego projekt badawczy „Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność" pod kierownictwem prof. Eugenii Prokop-Janiec.  Na co dzień jest członkiem redakcji Wiadomości Onet, gdzie zajmuje się publicystyką. 

doktorantka dra hab. Andrzeja Zawadzkiego, absolwentka polonistyki antropologiczno-kulturowej w ramach MISH UJ, członek redakcji Magazynu Antropologiczno-Społeczno-Kulturowego "Maska". Rozprawę doktorską przygotowuje w ramach projektu "Polityczność science fiction w recepcji fanowskiej", na który otrzymała Diamentowy Grant. Jej zainteresowania naukowe związane są z szeroko pojętą politycznością kultury popularnej (w szczególności SF), jej recepcją, kulturą fanowską i jej dyskursami, teorią krytyczną, biopolityką, teologią polityczną a także rewolucją francuską i twórczością Brunona Jasieńskiego. 

Wybrane publikacje:

Teraźniejszość jako barbaricum. Strategia wyobcowania poznawczego i rola czasu historycznego w Star Treku w: Ksenologie, red. K. Olkusz, K. M. Maj, Kraków 2018.

"Wzniecimy wielką zarazę idei". Fantazmat rozszerzania się rewolucji francuskiej na przykładzie twórczości Brunona Jasieńskiego w: Dyskursy imperiów, red. M. Nawrocki, Kraków 2018.

Od nomadyzmu do mocnej podmiotowości. Wielojęzyczność Brunona Jasieńskiego, „Maska” 2018, nr 38.

Retoryka uproszczeń. Polityczne interpretacje Gwiezdnych Wojen na przykładzie Grzegorza Brauna i Sama Krissa w: A. Czarnecka et al. (red.), Doktryny polityczne w popkulturze, Kraków 2017. Dzień gniewu. Wielka Rewolucja Francuska jako projekt eschatologiczny w: „Maska” 2017, nr 35.

Adamowie jutra. Teologiczna wizja nowoczesności i zniesienie różnicy esencjalnej, w: R.U.R. Karela Čapka  w: „Maska” 2017, nr 34.

Pojęcie kanonu i problem prawdy w fandomach historycznych na przykładzie fanek rewolucji francuskiej w: „Kultura i Historia” 2017 nr 1 (31). Demoniczność logiki. Kosmos jako przedmiot biopolityki w Star Treku; w: „Maska” 2016, nr 29.

W druku:

Fan labor jako praca. Ekonomia fandomu w dobie Internetu, „Teksty Drugie” 2018, nr 5.

Subwersja, nie sztuka. Korzenie, założenia i problemy fan studies „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29.

Bezimienność i izolacja. Anonimowość fanek – od fanzinów do nowych mediów, „Maska” 2018, nr 39.

kulturoznawczyni, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ, współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci. W szczególe bada i publikuje na temat kulisów sztuki Zdzisława Beksińskiego; w ogóle zajmuje się pamięcią, cielesnością, autokreacją, wizualnością, filmem i serialem. Ostatnie publikacje: "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” oraz "Zagadnienia Rodzajów Literackich".

Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2016/2017. Zajmuje się badaniem tekstów kultury w perspektywie afektywnej i antropologiczno kulturowej. Jest autorem książki Masłowska: opowieść o wstręcie (2016) i współredaktorem monografii Rozkosz w kulturze (2016) oraz W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury (2016). Publikował między innymi w „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Postscriptum Polonistycznym”, „Stanie Rzeczy”, „Masce” oraz monografiach naukowych.

Wybrane publikacje:

 1. Masłowska: opowieść o wstręcie, Nomos, Kraków 2016.
 2. Rozrachunki ze wstrętem w „Trocinach” Krzysztofa Vargi. Od wstrętu do inwencyjnego poznania, „Teksty Drugie” 2016, nr 4.
 3. W lustrze Facebooka. O zaniku prywatności i potrzebie upublicznienia w „The Social Network” Davida Finchera [w:] Prywatność w sieci – dobro osobiste czy społeczne, red. M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2016.
 4. Wstręt moralny w filmie „W imieniu diabła” Barbary Sass [w:] A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości, red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska, WN Katedra, Gdańsk 2016.
 5. Powtarzalność nudy w opowiadaniu „Koniec” Jerzego Andrzejewskiego, „Stan Rzeczy” 2016, nr 11.
 6. W poszukiwaniu prawdy (o) miłości w „Pamiętniku miłości” Kazimierza Wierzyńskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2016, nr specjalny 7, red. A. Kasperek, J. Wróbel.
 7. Od głodu rozkoszy do anatomii uległości w „Gorzkich godach” Romana Polańskiego [w:] Rozkosz w kulturze, red. Ł. Wróblewski, A. Giza, WUJ, Kraków 2016.
 8. Wróblewski Ł., Badysiak P., Pamięć dotyku. Od awersji do empatii w filmie „Przez dotyk” Magdaleny Łazarkiewicz, [w:] W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak, Nomos, Kraków 2016.
 9. Wróblewski Ł., Afekt jako instrument, afekt jako cel — o ewolucji afektów w "Trzech opowieściach” Jerzego Andrzejewskiego, [w:] Jerzy Andrzejewski czytany na nowo, red. A. Kasperek, J. Wróbel, WUJ, Kraków 2015.
 10. Od wykluczonej namiętności do namiętności wykluczania w opowiadaniu „Niby gaj” Jerzego Andrzejewskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1.
 11. Silny, kobiety i wstręt, czyli Masłowskiej opowieść o wstręcie, "Teksty Drugie" 2015, nr 3.
 12. Od dyktatu zegara do logiki (anty)afektu w „Wyścigu z czasem” Andrew Niccola, [w:] W rytmie zegara... Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Zbigniew Chojnowski, B. Kurządkowska, A. Rzymska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015.
 13. Podmiotowość i pamięć wobec mediów i rzeczy w późnej twórczości Alexa Grossa, [w:] Mądrość w mediach: od bezmyślności do przemądrzałości, red. M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2014.
 14. O polemice z cywilizacją konsumpcyjną w twórczości Marka Kaleva Kostabiego, "Maska" 2013, nr 13.

Przepraszamy, strona w budowie.