Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagania dotyczące plac dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Polonistyki UJ

Kierunek: Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Wybór seminarium

Studentki i studenci kształcący się na I stopniu studiów na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa (PAK) zobowiązani są wybrać jedno z oferowanych w danym roku akademickim kierunkowych antropologiczno-kulturowych seminariów licencjackich. W uzasadnionych przypadkach student/studentka może zwrócić się do kierownika kierunku z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na uczestniczenie w seminarium innym niż kierunkowe.

Tematyka prac

Temat i treść pracy licencjackiej powinny odpowiadać grupie treści kierunkowych, właściwych dla efektów uczenia się na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa. Oznacza to, że praca powinna uwzględniać współczesne metody i strategie badawcze związane z szeroko rozumianym antropologiczno-kulturowym ujęciem podjętej w rozprawie problematyki. Jeśli praca pisana jest na innym seminarium niż kierunkowe antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie, jej temat musi uzyskać akceptację kierownika kierunku PAK. We wszystkich przypadkach temat pracy musi także uzyskać akceptację promotora.

Wymagania merytoryczne

Praca licencjacka powinna:

 • być rozprawą naukową o charakterze analityczno-interpretacyjnym, systematyzującym lub też stanowić monografię wybranego zjawiska;
 • zachowywać spójność między tematem a treścią;
 • zawierać odniesienia do podstawowego zakresu badań naukowych, właściwych dla wybranej dziedziny wiedzy oraz opracowanego tematu, dobranych samodzielnie przez studentkę/studenta lub w porozumieniu z promotorem;
 • wykorzystywać literaturę przedmiotu i poglądy innych autorek/autorów w celu samodzielnego sformułowania własnych sądów naukowych;
 • dowodzić umiejętności doboru strategii argumentacyjnych pod kątem realizowanego tematu badawczego;
 • opierać się na logicznie skonstruowanym wywodzie naukowym;
 • posiadać odpowiednią kompozycję wynikająca ze specyfiki tematu;
 • posiadać poprawny aparat przypisów oraz bibliografię podmiotową i przedmiotową;
 • być napisana poprawnym językiem pozbawionym błędów stylistycznych i gramatycznych;
 • być wyedytowana w staranny sposób;
 • dokumentować postępy naukowe studenta i powstawać pod kierunkiem promotora.

Wymagania formalne

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku określa, że temat pracy dyplomowej, po akceptacji promotorki/promotora, ma zostać przekazany do koordynatora kierunku (osoby zajmującej się w sekretariacie studenckim danym programem studiów) najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Nieprzekraczalny termin podania tytułu pracy to 1 września. Tytuł powinien zostać przekazany przez studentkę/studenta w formie mailowej, aby uniknąć pomyłek w zapisie.  

Wprowadzenie pliku z pracą do systemu APD musi nastąpić nie później niż do 15 września, co oznacza, że do tego dnia praca musi być ukończona i zaakceptowana przez promotorkę/promotora. Praca zostaje następnie automatycznie przesłana do systemu antyplagiatowego. Jeśli raport antyplagiatowy nie budzi podejrzeń, praca zostaje skierowana do recenzji, co musi nastąpić do 30 września.

Student/studentka zobowiązani są nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony dostarczyć do właściwego sekretariatu ds. studenckich wymagane dokumenty.

Ocena

Przy obliczaniu średniej na dyplomie ukończenia studiów licencjackich uwzględniane są następujące parametry:

 1. Średnia ocena ze studiów (z przedmiotów zakończonych egzaminem lub zaliczeniem na ocenę i uwzględnianych w średniej).
 2. Ocena pracy licencjackiej ustalona przez promotora/promotorkę i recenzenta/recenzentkę.
 3. Ocena z egzaminu licencjackiego zdawanego przed komisją składająca się z promotora/promotorki, recenzenta/recenzentki i przewodniczącego/przewodniczącej.

Ocena z punktu 1 dzielona jest przez 2.

Oceny z punktu 2 i 3 dzielone są przez 4.

Uzyskany wyniki po zsumowaniu przeliczany jest na ocenę według skali:

4,51 – 5,00 bardzo dobry

4,21 – 4,50 plus dobry

3,71 – 4,20 dobry

3,21 – 3,70 plus dostateczny

poniżej 3,20 dostateczny

Wybór seminarium

Studenci i studentki studiów II stopnia mogą uczestniczyć w dowolnie wybranym seminarium magisterskim z listy seminariów oferowanych w danym roku akademickim dla kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa (PAK). W uzasadnionych przypadkach student/studentka może zwrócić się do kierownika kierunku z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na uczestniczenie w seminarium magisterskim nie uwzględnionym w wykazie.

Tematyka prac

Temat i treść pracy magisterskiej powinny odpowiadać grupie treści kierunkowych, właściwych dla efektów uczenia się na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa. Oznacza to, że praca powinna uwzględniać współczesne metody i strategie badawcze związane z szeroko rozumianym antropologiczno-kulturowym ujęciem podjętej w rozprawie problematyki. Jeśli praca pisana jest na seminarium spoza listy seminariów magisterskich oferowanych w danym roku akademickim dla kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa, jest temat musi uzyskać akceptację kierownika kierunku PAK. We wszystkich przypadkach temat pracy musi także uzyskać akceptację promotora.

Temat pracy magisterskiej może być związany z tematem obronionej wcześniej przez studenta/studentkę pracy licencjackiej pod warunkiem, że zakres tematyczny rozprawy magisterskiej zostanie w znacznym stopniu poszerzony, prowadząc do osiągnięcia bardziej pogłębionych i rozwiniętych rezultatów naukowych.

 

Wymagania merytoryczne

Praca magisterska powinna charakteryzować się większą niż w przypadku pracy licencjackiej samodzielnością, sprawnością analityczną i interpretacyjną oraz dojrzałością wywodu naukowego. Ponadto powinna:

 • być rozprawą naukową o charakterze analityczno-interpretacyjnym, systematyzującym lub też stanowić monografię wybranego zjawiska, ujmującą wybrany temat w poszerzony sposób, w wysokim stopniu samodzielny oraz częściowo oryginalny na tle istniejącego stanu badań;
 • zachowywać dogłębną spójność pomiędzy tematem a treścią;
 • zawierać odniesienia do poszerzonego zakresu badań naukowych, właściwych dla danej dziedziny wiedzy i opracowanego tematu oraz zagadnień pokrewnych, w zakresie wynikającym z treści rozprawy;
 • wykorzystywać samodzielnie zgromadzoną i krytycznie zweryfikowaną bibliografię przedmiotu;
 • dowodzić pogłębionych umiejętności doboru strategii argumentacyjnych, odpowiedniej dla tematu metodologii badań oraz samodzielnego formułowania tez i wniosków;
 • opierać się na logicznie skonstruowanym wywodzie naukowym o dużym stopniu spójności;
 • posiadać odpowiednią kompozycję, dopasowaną do prezentowanego tematu;
 • wykorzystywać warstwę przypisów w poprawny i sfunkcjonalizowany sposób;
 • dowodzić biegłego opanowania stylu naukowego;
 • zostać wyedytowana w staranny sposób;
 • dokumentować postępy naukowe studenta i powstawać we współpracy z promotorem.

Wymagania formalne

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku określa, że temat pracy dyplomowej, po akceptacji promotorki/promotora, ma zostać przekazany do koordynatora kierunku (osoby zajmującej się w sekretariacie studenckim danym programem studiów) najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Nieprzekraczalny termin podania tytułu pracy to 1 września. Tytuł powinien zostać przekazany przez studentkę/studenta w formie mailowej, aby uniknąć pomyłek w zapisie.  

Wprowadzenie pliku z pracą do systemu APD musi nastąpić nie później niż do 15 września, co oznacza, że do tego dnia praca musi być ukończona i zaakceptowana przez promotorkę/promotora. Praca zostaje następnie automatycznie przesłana do systemu antyplagiatowego. Jeśli raport antyplagiatowy nie budzi podejrzeń, praca zostaje skierowana do recenzji, co musi nastąpić do 30 września.

Student/studentka zobowiązani są nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony dostarczyć do właściwego sekretariatu ds. studenckich wymagane dokumenty.

Ocena

Przy obliczaniu średniej na dyplomie ukończenia studiów licencjackich uwzględniane są następujące parametry:

 1. Średnia ocena ze studiów (z przedmiotów zakończonych egzaminem lub zaliczeniem na ocenę i uwzględnianych w średniej).
 2. Ocena pracy licencjackiej ustalona przez promotora/promotorkę i recenzenta/recenzentkę.
 3. Ocena z egzaminu licencjackiego zdawanego przed komisją składająca się z promotora/promotorki, recenzenta/recenzentki i przewodniczącego/przewodniczącej.

Ocena z punktu 1 dzielona jest przez 2.

Oceny z punktu 2 i 3 dzielone są przez 4.

Uzyskany wyniki po zsumowaniu przeliczany jest na ocenę według skali:

4,51 – 5,00 bardzo dobry

4,21 – 4,50 plus dobry

3,71 – 4,20 dobry

3,21 – 3,70 plus dostateczny

poniżej 3,20 dostateczny