Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Anna Łebkowska - kierowniczka katedry

prof. dr hab. Anna Łebkowska - kierowniczka katedry

W 2001 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, w r. 2010 tytuł profesora, a w 2019 profesora zwyczajnego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół relacji między antropologią kultury i literaturą, innymi - na prozie problematyzującej doświadczenie empatii, a także na obecności tej kategorii w dzisiejszym dyskursie kulturowym, literaturoznawczym i w samej literaturze. Skupia się na relacjach między praktyką artystyczną a dyskursem kulturowym, między konstruowaniem podmiotu a relacjami międzyludzkimi, i tym co pozaludzkie. Stąd zainteresowanie w jej pracach sferą zmysłów, afektów, emocji i zagadnieniami związanymi z kategorią cielesności (pojmowanej jako kategoria antropologiczno-kulturowa, filozoficzna i estetyczna) – obecnej w literaturze XX i XXI wieku. Ponadto w obszarze jej badań mieszczą się problemy współczesnych teorii fikcji w perspektywie przemian w dyskursie literaturoznawczym,

W latach 2012 - 2016 prodziekan Wydziału Polonistyki UJ ds. ogólnych, a w latach 2016 2020 prodziekan WP UJ ds. naukowych. Przez kilka kadencji członkini prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN, obecnie w kadencji 2020–2023 przewodnicząca tegoż  Komitetu. Od roku ak. 1922/23 - Kierowniczka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, a od  2011 r. - redaktorka naczelna „Ruchu Literackiego .

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

badanie literatury w perspektywie antropologii kulturowej, empatia jako antropologiczna kategoria literatury, teorie genderowe, somatopoetyka, kategoria narracji, współczesne teorie fikcji literackiej, literatura XX i XXI w. antroplogia zmysłow i afektów w literaturze współczesnej, kulturowa teoria literatury

 

Książki:

Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Kraków TAiWPN, „Universitas” 1991, ss. 182. Wydanie II rozszerzone, Kraków, TAiWPN Universitas”,1998, ss. 212.

Między teoriami a fikcją literacką. Kraków, TAiWPN, „Universitas”, 2001, ss. 432.

Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków, TAiWPN, „Universitas”, 2008 ss.317.

Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia, Kraków,  WUJ ,  2019, ss. 296

 

Wybór publikacji:

Widnokręgi literatury - wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, WUJ, Kraków 2015 red. nauk. wraz z T. Kunzem i R. Nyczem, M. Popiel. WUJ, Kraków 2015;

Kultura afektu-afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. nauk. wraz z R. Nyczem, A. Daukszą, wyd. IBL Warszawa2015;

Kulturowa historia literatury, red. nauk. wraz z W. Boleckim, wyd. IBL, Warszawa 2015;

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. nauk wraz Ł., Wróblewskim i P. Badysiak; Nomos Kraków 2016;

W kulturze wstydu. Wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury. red. nauk wraz z , Ł.Wróblewskim, K. Mucą  Kraków WUJ. 2018;

Kryzys czy przełom? pod red. MLubelskiej i A. Łebkowskiej. Universitas, Kraków 1994;

Romana Jaworskiego gry z  odbiorcą (Historie maniaków). „Pamiętnik Literacki” 1981/1;

Franciszka Pika Mirandoli tropienie wolności. „Ruch Literacki” 1982;

Narrator w powieści Anieli Gruszeckiej "Przygoda w nieznanym kraju". Zeszyty Naukowe UJ, 1984/50,

"Walc", w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety pod red. Jerzego Kwiatkowskiego. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1985;

Głosy o możliwości przedstawionej /Z przemian prozy XX wieku/ „Ruch Literacki” 1988 z.4-5,

"Możliwe światy" a teoria literatury. w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Studia pod red. Ryszarda Nycza.

„Wiedza o kulturze”, Wrocław 1992, ss. 153-172;

Rozmowa z pisarzem - analiza gatunku. w: Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury( Henrykowi Markiewiczowi w darze) pod red. M. Lubelskiej i A. Łebkowskiej. Universitas, Kraków 1994;

Postmodernizm w stanie przesilenia - Wahadło Foucaulta U.Eco. „Dekada Literacka” nr 7(90);

Nowe oblicze krytyki tematycznej? Teksty Drugie 1994/4;

"Czy "płeć" może uwieść poetykę? w: Poetyka bez granic. pod red W. Boleckiego i W. Tomasika wyd. IBL Warszawa 1995;

Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta... Teksty Drugie 3-4/1995;

Andrzej Kuśniewicz, „Król Obojga Sycylii”. W: Lektury polonistyczne, Literatura współczesna, t. I pod red. R. Nycza i J. Jarzebskiego, Kraków, Universitas 1997;

Nieobecność aktualnego świata. W: Problemy teorii literatury. Seria 4. pod red. H. Markiewicza, Prace z lat 1985-1994,. Ossolineum, Wrocław 1998;

„Biały papier skrzypi pod piórem”. O „Czytadle” Tadeusza Konwickiego. W: Lektury polonistyczne" Literatura współczesna T. II, pod red. R. Nycza  Kraków, Universitas, 1999;

Odmiany służebności fikcji literackiej (Trzy głosy w dobie postteorii). „Ruch Literacki” 1997/6, ss. 865-882, przedruk w: Ostrożnie z literaturą! (przykłady, wykłady oraz inne rady). pod red. St. Balbusa i Wł. Boleckiego Warszawa IBL 2000;

Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego? Teksty Drugie 2001/2;

Postać literacka w perspektywie współczesnego dyskursu o narracji. „Ruch Literacki 2002, nr 3 [252];

O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku „Teksty Drugie”

Empatia i stereotyp w prozie współczesnej wzajemne uwikłania „Ruch Literacki” 2003, nr 1;

księga zbiorowa pt. Stereotypy w literaturze i tuż obok, pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, Warszawa 2003;

Narracja biograficzna w fikcji.  „Teksty Drugie” 2-3/2003;

Narracja biograficzna w fikcji. W: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. red. Z. Mitosek, Kraków 2004;

Pojęcie focus w narratologii – problemy i inspiracje W: Punkt widzenia w tekście i dyskursie. Pod red. Jerzego Bartmińskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Ryszarda Nycza. Lublin 2004;

Fotografia jako empatyczna mediacja w: Intersemiotyczność literatura wobec innych sztuk i odwrotnie. Pod red. S. Balbusa, A. Hejmeja i J. Niedźwiedzia. Kraków 2004;

Granice narracji. W: Narracja i tożsamość. Antropologiczne problemy literatury. pod red. W. Boleckiego, R. Nycza. Warszawa 2004;

Biographical Narrative In Fiction, W: The Narrative In the Light of Comparative Studies Ed.by Zofia Mitosek and Joanna Mueller wyd. Nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2005;

O powieściowej epistemologii „Teksty Drugie” 2005/5 109 – 117;

Poznawanie siebie i poznawanie Innego. Wobec inności literatury. W: Polonistyka w przebudowie  Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja ( T.I –II) Kraków 2005;

„Przestrzenie Teorii”  2005/5; Gender - dylematy badacza literatury. ‘Ruch Literacki 2005/6

Narracja w: Kulturowa teoria literatury pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza Kraków 2006;

Gender  w: Kulturowa teoria literatury pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza Kraków 2006;

Ekfrazy w światach międzyludzkich w: Dzieła języki, tradycje pod red. W. Boleckiego i R. Nycza Warszawa 2006;

Empatyczność we współczesnym dyskursie literaturoznawczym w: Poetyka, polityka, retoryka. pod red. W. Boleckiego i R. Nycza Warszawa 2006;

Między antropologią literatury i antropologią literacką  „Teksty Drugie” 2007/6, ss. 9 - 23 i w ksiązce: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa pod red. P. Czaplińskiego, A. Legeżynskiej, M. Telickiego Poznan 2010;

Ratunek dla Europy w „Weselu hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego.

O złudnych projektach nowoczesności  „Wielogłos”  2/ 2007;

Rozmowa „Wielogłosu. O książce Anny Burzyńskiej „Anty-teoria literatury” rozmawiają A. Burzyńska, A. Łebkowska, T. Walas, H. Markiewicz, R. Nycz, T. Kunz, J Momro„ Wielogłos”  2/ 2007;

Figury Europy w literaturze polskiego modernizmu. W: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy pod red. D. Kozickiej i M. Urbanowskiego, Kraków 2008;

Doświadczenie interakcji i identyfikacji (hipertekstowa powieść interaktywna) w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. nauk. A. Zeidler –Janiszewska, R. Nycz, B. Giza. Warszawa 2008;

Dotyk – piętno – ciało. O jednej powieści Zofii Romanowiczowej. w: Od poetyki do polityki pod red. C.Zalewskiego, Kraków 2010;

Somatopoetyka w: Kulturowa teoria literatury II pod red. T.Walas i R.Nycza, Kraków 2012;

Polski wariant strukturalizmu a współczesny dyskurs literaturoznawczy w: Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Red. D. Ulicka W. Bolecki Warszawa 2012

Tekst po relokacji w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany  pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza Katowice 2013; 368-383;

How to Embody the Body: On the Dilemma of Somatopoetics, in: From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory. Grzegorz Grochowski, Ryszard Nycz (eds.). Cross-Roads. Polish Studies in Culture. Literary Theory, and History. Edited by Ryszard Nycz and Teresa Walas. Volume 4, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2014;

Henryk Markiewicz o teoriach powieści, „Wielogłos”. Pismo Wydziału Polonistyki UJ 2014, nr 1 (19);

Autorefleksyjnosć wspólczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać „Teksty Drugie” 2017/1;

Rozmowy z pisarzem/pisarką- nowa odsłona? „Teksty Drugie” 2019/1;

Problem antropologicznej samowiedzy. O „Kanapowych krajach” Marii Kuncewiczowej, W: Sztuka inwencji. Ryszarda Nycza proktykowanie humnaistyki; Rozmowy, inspiracje, kontynuacje, WUJ, Kraków. 2020;

Okładka „Twarzy trzeciej”. Autorska ingerencja, „Konteksty Kultury” 2022/19 (1);

Granice empatii w twórczości Olgi Tokarczuk, „Ruch Literacki” 2022/3

 

Ostatnio otrzymane nagrody:

2002 – Nagroda Ministra za książkę Między teoriami a fikcją literacką

2009 – Nagroda Rektora I stopnia za książkę Empatia.  O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. „Universitas" Kraków 2008

2010 – Rektorska Nagroda za uzyskanie wysokiej oceny prowadzonych zajęć w studenckiej ankiecie w roku 2008/2009

Członkini ( i członkini Prezydium) Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2008-2011

Członkini Komitetu Nauki o Literaturze PAN, kadencja 2011 – 2014