Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

Profesor z tytułem honorowego profesora zwyczajnego w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Historyczka literatury i kulturoznawczyni. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi dwudziestowieczna literatura, krytyka i prasa, polsko-żydowskie związki kulturowe i literackie w XIX i XX w., nacjonalizm, piśmiennictwo pograniczy etnicznych, etnologiczne wymiary i konteksty literatury, kultura popularna.

Członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (2015-2018, 2020-2023), Komisji Historycznoliterackiej PAN, Rady Naukowej (2009-2011) i Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce (2013-2017 ), Rady Naukowej seminarium doktorskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (od 2015 r.), redakcji „Ruchu Literackiego”, Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, World Union of Jewish Studies, Gesselschaft für europäische-jüdische Literaturstudien. Redaktorka serii Studia Polsko-Żydowskie (WUJ).

Stypendystka m.in. YIVO Institute for Jewish Research (New York 1986), The Hebrew University of Jerusalem (1988 stypendium Center for Research on the History and Culture of Polish Jews, 1992 -1993 Golda Meir Post-doctoral Fellowship). Visiting scholar w The Israeli Institute for Advanced Studies (The Hebrew University of Jerusalem 2015).

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992

Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, Kraków 2004

Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Kraków 2013

Literatura & etnologia, Kraków 2019

 

w języku angielskim

Polish-Jewish Literature in the Interwar Years, Syracuse 2003

 

PRACE EDYTORSKIE

Międzywojenna poezja polsko-żydowska, Kraków 1996

Maurycy Szymel Twarzą ku nocy, Kraków 2015

Anda Eker Miłość stracona, Kraków 2017

Stefan Pomer Złota Lipa, Kraków 2019

 

REDAKCJA NAUKOWA

Teatr żydowski w Krakowie, Kraków 1995

Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, Kraków 2011

Polacy - Żydzi: kontakty kulturowe i literackie, Kraków 2014

Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, Kraków 2014

 

w języku angielskim

Jewish Writing in Poland, „Polin. Studies in Polish Jewry”, vol. 28, Oxford 2016

Collective Suffering in the Polish Lands, “The Polish Review” 2019, no 2

 

WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY

Kafka w Polsce międzywojennej, „Pamiętnik Literacki" 1985, z. 4

Recepcja żydowskiej literatury w Polsce, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992

Schulz a galicyjski tygiel kultur, w: Czytanie Schulza, Kraków 1994

Mojżesz Kanfer a teatr jidysz, [w:] Teatr żydowski w Krakowie, Kraków 1995

Stryjkowski: sny i jawa, „Ruch Literacki" 1996, z. 5

Twórcy żydowscy w literaturze polskiej, „Kultura i Społeczeństwo" 1999, nr 1

Żyd – Polak – artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie, „Teksty Drugie" 2001, z. 1

Powieść popularna a tożsamość narodowa, [w:] Narracja i tożsamość, t. 2, Warszawa 2004

Etniczność, [w:] Kulturowa teoria literatury, Kraków 2006

Ku wielokulturowości: literatura emigracyjna jako literatura imigrantów, [w:] Proza polska na obczyźnie , t. 1, Rzeszów 2007

Literatura jidysz w publikacjach polskich okresu PRL, [w:] Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, Kraków – Budapeszt 2008

Tematy żydowskie w emigracyjnej publicystyce Mieczysława Grydzewskiego, [w:] Paryż. Londyn. Monachium. Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 2009

Paradygmat postkolonialny w badaniach kulturowych relacji polsko-żydowskich, [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Lublin 2010

Przestrzeń, mapa, geografia kultury narodowej, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, Lublin 2011

Tożsamość, inność, różnica w zapisach międzywojennej prozy polsko-żydowskiej, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, Warszawa 2011

Etnopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Kraków 2012

Powieść etnograficzna a kultury mniejszości, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Kraków 2012

Literatura i praktyki przestrzenne: opowieści podróżnicze w polskiej prozie najnowszej, [w:] Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki, Kraków 2015

Kontakt i konflikt: polsko-żydowska contact zone, „Tematy i Konteksty” 2017, nr 7

Historia i pamięć w międzywojennej polsko-żydowskiej powieści odcinkowej, [w:] Popkulturowe formy pamięci, Warszawa 2018

Scenariusze upokorzenia w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 4

„Król” Szczepana Twardocha a nowsze i starsze wzory warszawskich narracji kryminalnych, [w:] Apetyt na literaturę, Kraków 2019

Pisarz - literatura narodowa - region: koncepcje krytyki nacjonalistycznej, [w:] Naród i regiony: tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX - XXI wiek), Kraków 2020

Słowniki migranckie, [w:] "Odcisk palca - rozległy labirynt", Kraków 2021

Chaplinady po polsku, [w:] Sztuka inwencji: Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki, Kraków 2021

„Moje miejsce jest w polszczyźnie”. Translingwalna wyobraźnia w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, [w:] Poezja polska ostatnich dwustu lat. Odczytania i przekroje, Kraków 2022

Język(i) teatru żydowskiego, „Kwartalnik Historii Żydów” 2022, z. 4 (287) (w druku)

Historia i koniektury w „Księgach Jakubowych”, „Ruch Literacki” 2022, z. 3 (w druku)

Topografie gościnności w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego (w druku)

Kobiety piszące w polsko-żydowskiej contact zone (w druku)

 

w językach obcych

In Search of Cultural Identity. Polish-Jewish Literature of Interwar Period, „The Polish Review" 1987, z. 4

The Sabbath Motif in Inrterwar Polish-Jewish Literature, [w:] The Jews of Poland Between Two World Wars, Hanover and London 1989

Judaism and the Polish National Press (1921-1939), [w:] Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society, vol. 2, Montreal 1990

The Image of Shtetl in Polish Literature, [w:] From Shtetl to Socialism, London and Washington 1993

Jewish Moderna in Galicia, „Gal-Ed" t. 15, 1995

Ha-titchen szira polanit-jehudit? Ha-sifrut ha-polanit-ha-jehudit we-tarbut ha-jehudim aharej tkufat ha-haskala, [w:] Be-in sztej milchamot olam. Prakim mi-chajej ha-tarbut szel jehudej polin le-liszonotihem, Jeruszalaim 1997

Itkabluta szel sifrut idisz be polin be-kerew korej polanit, [w:] Be-in sztej milchamot olam. Prakim mi-chajej ha-tarbut szel jehudej polin le-liszonotihem, Jeruszalaim 1997

Helkam szel jehudim ba-sifrut ha-polanit, [w:] Kium we-szewer. Kerech szeni: Hewra, tarbut, leumit, Jeruszalaim 2001

Sofrim jehudim-polanim be-Kraków be-in sztej milhamot ha-olam, [w:] Kraka - Kazimierz – Kraków. Me-hakrim be-toldot jehudej Kraków, Tel-Aviv 2001

Kazimierz on the Vistula – Polish Literary Portrayals of the Shtetl, „Polin”, vol. 17, Oxford 2004

Schulz und der galizische Schmelztiegel der Kulturen, [w:] In und mit der Fremde. Über Identität und Diaspora im Ostjudentum, Frankfurt am Main 2005

The Polish Popular Novel and Jewish Modernization at the End of the Nineteenth and Beginning of the Twentieth Centuries, [w:] Culture Front. Representing Jews in Eastern Europe, Philadelphia 2008

Polnisch-jüdische Literatur. Zwischen west- und osteuropäischer Tradition, [w:] Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860-1930, München 2008

Women's Assimilation Narratives in Galicia, „Studia Judaica", t. XVIII, 2010

Inter-war „Songs About Our Land", [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, Warsaw 2010

Sholem Aleichem and the Polish-Jewish Literary Audience, [w:] Translating Sholem Aleichem. History, Politics, and Art, Oxford 2012

Writing World War I: The Case of Polish-Jewish Literature, “Simon Dubnow Institute Yearbook” XIII (2014)

Reading Opatoshu in the Years 1918-1939: The Polish Perspective, “Polin”, vol. 28, 2016

Polish-Jewish Literature and Modernity, [w:] The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives, Cambridge 2017

Jewish Intellectuals, National Suffering, Contemporary Poland, „The Polish Review” 2019, no 2

Polish Language in Jewish Daily Life; the Press and Popular Literature in the 1930s, „Studia Judaica” 2019 , no 1 (vol. 23)

(E)migration and identity in the prose of Bronisław Świderski, “Yearbook for European Jewish Literature Studies”, vol. 5, 2018

Studies of Polish-Jewish Literature: Paradigms and Challenges, “Yearbook for European Jewish Literature Studies”, vol. 6, 2021

Translingual Imagination in the Polish-Jewish literature, “Yearbook for European Jewish Literature Studies”, vol. 9, 2022

Mapping Modern Jewish Kraków: Women - Cultural Production - Space, [w:] Centering Periphery. Polish Jewish Culture Beyond the Capital (w druku)

Les écrivains Juifs et les Juifs dans la littérature polonaise au lendemain de la libération de 1918 (w druku)

 

PROJEKTY BADAWCZE

1991 „Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne”, Komitet Badań Naukowych - grant indywidualny

1997-1999 bibliografia adnotowana "The Jewish Question in Polish Culture in the Years 1918-1939", Center for the Research on the History and Culture of Polish Jews & Vidal Sasoon Center for the Study of Antisemitism , The Hebrew University - wykonawca

2001-2004 „Kulturowa teoria literatury” , Komitet Badań Naukowych - członek zespołu grantowego

2003-2006 „Humanistyka jako czynnik kształtowania tożsamości europejskiej Polaków”, Komitet Badań Naukowych - członek zespołu grantowego

2008-2010 "Kulturowa teoria literatury. Poetyki i interpretacje", Komitet Badań Naukowych - członek zespołu grantowego

2008-2010 grant promotorski: K. Szymaniak  "Krytyka literacka jako instytucja nowoczesnej kultury jidysz. Próba opisu dyskursu" , Komitet Badań Naukowych - kierownik grantu

2010-2012 "Sensualność w kulturze polskiej", grant NCBiR - wykonawca

2012-2015 Laureat subsydium profesorskiego w programie "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej YIVO Research Institute, Nowy Jork (1993).

Nagroda Żydowskiego Instytutu Historycznego i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej (1993).

Nagroda POLCUL FOUNDATION - Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej (2000).

Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę habilitacyjną Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego (2005).

Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe (1993, 2014)