Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Magdalena Popiel

Prof. dr hab. Magdalena Popiel

Kierunki zainteresowań naukowych:

historia literatury  i estetyki XIX i XX wieku,

literatura w perspektywie estetycznej i antropologicznej,

komparatystyka kulturowa. 

 

Publikacje książkowe:

Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia, Universitas, Kraków 2018.

Artysta jest obecny. Problem tożsamości artysty nowoczesnego i ponowoczesnego, Seria Prelekcje Mistrzów, Białystok 2018.

Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Universitas, Kraków 2007 (II wyd. poszerzone 2008).

Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Universitas, Kraków 1999 (II wyd. 2000).

Historia i metafora. O „Żywych kamieniach" Wacława Berenta, Ossolineum, Wrocław 1989. 

 

Ważniejsze artykuły:

Cóż po doświadczeniu wojny w czasie zarazy? Kilka uwag o definiowaniu kultury, „Przestrzenie Teorii” 2020, nr 34.

Niewdzięczne gry z wdziękiem. Z problematyki wizualizacji wdzięku w sztuce XIX i XX wieku, w: Charyty, pod red M. Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2020.

Praktykowanie uważności i kultura ascezy. O Józefie Czapskim, „Pamiętnik Literacki” 2019, nr 4.

Z genealogii Demiurgów: Schulz i "boski Rilke", w: Apetyt na literaturę, red. D. Kozicka, Ł.Tischner, M.Urbanowski, Kraków 2019.

Le dinamiche dell’identità delle città : tra il sistema e il caso, w: Memoria dei paesaggi: paesaggi della memoria, red. Antonella Gargano, Daniela Padularosa. Roma 2018.

Stimmung i narracja w powieściach Wacława Berenta, w: Dynamika Wacława Berenta, red. Aleksandra Wójtowicz. Warszawa 2016 .

Historia historii tworzenia, w: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi,  red. Z. Łapiński, A. Nasiłowska,  Instytut Badań Literackich PAN,  Warszawa 2016.

Witalność modernizmu, czyli przemiany filozofii życia w dwóch pokoleniach polskich modernistów, w: Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i U. M. Pilch, Kraków 2016.

<La Terre promise> et les demons du capitalisme, w: De <La Terre promise> a <L`Avant-printemps>, publie sous la direction de M. Delaperriere, Institut d`etudes slaves, Paris 2016.

Za monumentalnosta, tłum. M. Grigorova, „Literaturen Westnik ” , 06-12.07.2016.

 The Aesthetics of Caprice: In the Circle of Visualization , „Teksty Drugie” (english edition) 2015, nr 2. (polska wersja „Teksty Drugie" 2009, nr 1/2.)

Modernizm w rodzinnym portrecie, czyli ojciec Witkacego i syn Witkiewicza, w: Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki, pod red. A. Łebkowskiej, T. Kunza, R. Nycza, M. Popiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Portret jako jednostka kulturowej historii literatury, „Ruch Literacki" 2013, nr 1.

L`altra liberta. Problemi d`estetica antropologica della Grande Avanguardia, w: Avanguardie e tradizioni nel XX e XXI secolo, Roma 2013.

Artysta awangardowy. Próba estetyki antropologicznej, „Teksty Drugie" 2011, nr 6, (wersja rozszerzona w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012).

O lekkości i ciężkości bytu, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010.

O nową estetykę. Między filozofią sztuki a filozofią kultury, w:  Kulturowa teoria literatury, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Fenomen twórczej indywidualności (między estetyką, antropologią a literaturoznawstwem), w: Sztuka słowa, sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes, pod red. J. Zach i A. Ziołowicz, Kraków 2009.

Kryzys i odrodzenie idei Gesamtkunstwerk w XX wieku, w: Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski i T. Wójcik, Warszawa 2004.

Fotograficzna reprodukcja dzieła sztuki, czyli o doświadczeniu zapośredniczonym i początkach polskiego modernizmu, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz i A. Zeidler - Janiszewska, Kraków 2006.

Powieść o artyście jako gatunek literacki i rodzaj dyskursu, w: Z problemów prozy – powieść o artyście, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2006.

Feminizm i filologia, „Teksty Drugie" 1993, nr 4-6.

O problemach włoskiej krytyki literackiej, „Ruch Literacki" 1990, z. 4.

Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w „Ziemi obiecanej" Reymonta, „Pamiętnik Literacki" 1979, z. 4.

 

Redakcja naukowa:

The Routledge World Companion to Polish Literature, edited by Tomasz Bilczewski, Stanley Bill and Magdalena Popiel, Routledge, London 2022.

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski, Stanley Bill, WUJ, Kraków 2020.

Władysław Reymont, Ziemia obiecana, wstęp i opracowanie tekstu, Biblioteka Narodowa Seria I NR 286, Ossolineum, Wrocław 1996; wydanie drugie przejrzane i uzupełnione 2014.

Wacław Berent, Żywe kamienie, wstęp i opracowanie tekstu, Biblioteka Narodowa Seria I NR 280, Ossolineum, Wrocław 1992.

 

Prace popularnonaukowe:

"Czyim to jestem wymysłem?": Stanisław Wyspiański: Ja - niedokończony projekt : poezje. Redakcja tomu, Kraków 2018 .

"Artysta jest obecny" : problem tożsamości artysty nowoczesnego i ponowoczesnego. Wykłady Mistrzowskie, Uniwersytet w Białymstoku, 2018.

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

Członek Rady Programowej „Ricerche Slavistiche”.

Członek Rady Programowej Biuletynu Polonistycznego (od 2015).

Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (od 2010).

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Przestrzenie Teorii" (od 2004).

Koordynator multimedialnego słownika Sensualność w kulturze polskiej pod red. W. Boleckiego (dział Młoda Polska).

Sekretarz redakcji serii Biblioteka Polska (red. Jan Błoński, Universitas 1995-1999).  Ukazało się w niej 30 tomów klasyki polskiej w krytycznym opracowaniu edytorskim z obszernymi wstępami i komentarzami.

 Od 2005 do 2010 r. Redaktor Naukowy Serii „Biblioteka Narodowa” wydawanej przez Ossolineum.

 Od 2012 roku Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. W 2016 roku (jako prezes MSSP) współorganizatorka VI Światowego Kongresu Polonistów.

Od 2014 organizatorka Konkursu im. Jana Kochanowskiego adresowanego do polonistów zagranicznych.

Od 2016 roku współorganizatorka cyklu Wykładów Jagiellońskich im. Czesława Miłosza.

(recenzentka w przewodzie nadania prof. M. Delaperriere tytułu doctora honoris causa UŚ i laudatorka w przewodzie nadania prof. L. Marinellemu tytułu doctora honoris causa UJ).

Od 2016 przewodnicząca Komisji Konkursowej na najlepszą pracę licencjacką w WP UJ.

 

Udział w projektach badawczych:

- redaktor słownika multimedialnego  w grancie „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienie zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności”,  koordynator części poświęconej Młodej Polsce, IBL; projekt rozwojowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, NR17000506/2009, 2010-2013, projekt on-line ISBN 978-83-61552-46-8.

- wykonawca w grancie „Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje”, grant w 34 konkursie MNiSW, N 103145034, 2010-2012.

- wykonawca w grancie „Kulturowa historia literatury”, Narodowe Centrum Nauki, NN 103 406140, 2011-2014.

- kierownik w grancie „Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje”, NPRH.

 

Wyróżnienia i nagrody:

Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2022) za Światową historię literatury. Interpretacje.

Nagrody Rektora UJ

 Medal KEN, 2009

Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008

Brązowy Krzyż Zasługi, 2007

Nagroda Ministra Oświaty, 1990