Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Ryszard Nycz - założyciel katedry oraz kierownik katedry - w latach 2000-2022

prof. dr hab. Ryszard Nycz - założyciel katedry oraz kierownik katedry - w latach 2000-2022

Prof. dr hab., emerytowany prof. honorowy UJ i prof. zwyczajny IBL PAN. Teoretyk i historyk literatury i kultury. Autor ponad 300 publikacji, w tym 6 książek: Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu (1984, 1996) Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze (1993, 2000, przekład bułg. 2005, przekład ukr. 2007), Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie (1997, 2002, 2013, przekład ang. 2017), Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej (2001, 2012), Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność - literatura (2012), Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki (2017, przekład ang. 2023).  Promotor  ponad 250 magisteriów i 33 doktoratów.

 

Aktualne funkcje: czł. rzecz. PAN i czł. koresp. PAU, vice-prezes PAN Oddziału w Krakowie, członek KNoL PAN i KNoK PAN, czł. Kapituły AMU PAN, czł. RDN (2019- 2023). Red. nacz. dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (Wyd. IBL PAN); przew. Kom. Red. serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (Wyd. Universitas) oraz redaktor serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (Peter Lang Publ. House). Czł. kom. nauk. serii „Testi, Studi e Strumenti”, Ed. La Sapienza, Roma; czł. Kom. Nauk. czasopisma ‘Annali di Ca’Foscari. Serie Occidentale’, Venezia; czł. Kom. Red. serii „Polish Studies”, ASP, University of Wisconsin, Madison; czł. Kom. Red. „The Polish Review”; czł. Rady Naukowej serii „Biblioteka Narodowa” Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Czł. Jury Nagrody im. Jana Długosza; przew. Jury Nagrody im. Kazimierza Wyki; przew. Jury Nagrody im. Aleksandra Brucknera Wydz. I PAN; czł. Jury Nagrody im. Wojciecha Burszty KNoK PAN.

 

Nagrody i odznaczenia: nagroda im. A. Brucknera 1994; Nagroda MEN 1998, ZKZ 1998, Medal KEN 2002,  trzyletnie Subsydium Profesorskie FNP (2002-2005), Nagroda Rektora UJ 2003, 2013, 2018; Nagroda PRM RP  za wybitny dorobek naukowy 2003; KKOOP 2005; Laur Jagielloński 2015; Złoty Medal za Długoletnią Służbę 2018; Srebrny Medal ‘Plus ratio Quam Vis’ UJ 2022. Doktorat h.c. UO 2008.

 

Ostatnio opublikował: O co chodzi w antropologii literatury i dlaczego to jest ważne dla wszystkich uprawiających badania literackie (perspektywa subiektywna), „Teksty Drugie” 3, 2023; Moderni literatura a zkusenost, przeł. L. Holacek, „Slovo a Smysl” 2023 (20) 42; Miłość jako afekcyjne poznanie. Czesława Miłosza przesłanie na nowy wiek, w tomie Czesław Miłosz i wiek XXI, pod red. J. Zach i K. Jarzyńskiej, Kraków 2023 (przekład franc. w tomie: Mediatrice des cultures: melanges offerts a Maria Delaperriere, red. K. Siatkowska-Celllebat, A. Wojda, Paris 2021); Nove humanitni vedy v Polsku. Nekolik velmi subjektivich postrehu, prepodkladu a argumentu, przeł. A. Gnot, „Ceska Literatura” 1, 2022; Polonistyka: dyscyplinowe wstrząsy, potrzeby, uwarunkowania, „Ruch Literacki” 4, 2022.