Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Anna Łebkowska

prof. dr hab. Anna Łebkowska

Redaktor Naczelna  „Ruchu Literackiego", Prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. naukowych.

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

Badanie literatury w perspektywie antropologii kulturowej, teorie genderowe , kategoria narracji, empatia jako antropologiczna kategoria literatury, kategoria cielesności;  współczesne teorie fikcji literackiej; teorie możliwych światów, literatura XX i XXI wieku (w tym  hipertekstowa powieść interaktywna); strategie retoryczne.

Książki:

Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Universitas, Kraków 1991, ss. 182. (rozprawa doktorska)

Fikcja jako możliwość, Wydanie II rozszerzone, Universitas, Kraków 1998, ss. 212.

Między teoriami a fikcją literacką. Universitas, Kraków 2001, ss. 432.

Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2008, ss.326.

Wybrane rozprawy i artykuły opublikowane w książkach i czasopismach naukowych:        

 „Możliwe światy" a teoria literatury, [w:] Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Studia, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992; Rozmowa z pisarzem - analiza gatunku, [w:] Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury, pod red. M. Lubelskiej i A. Łebkowskiej,  Kraków 1994; Postmodernizm w stanie przesilenia - Wahadło Foucaulta U. Eco,  „Dekada Literacka" nr 7 (90); Czy „płeć” może uwieść poetykę? [w:] Poetyka bez granic, pod red W. Boleckiego i W. Tomasika Warszawa 1995; Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta..., „Teksty Drugie” 3-4/1995; Andrzej Kuśniewicz.  „Król  Obojga Sycylii”, [w:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. I, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997; „Biały papier skrzypi pod piórem”. O „Czytadle” Tadeusza Konwickiego [w:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. II, pod red. R. Nycza  Kraków1999; Postać literacka w perspektywie współczesnego dyskursu o narracji, „Ruch Literacki” 2002, nr 3; O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku, „Teksty Drugie" 2002, z. 5; W stronę literackości. Opowiadania Kazimierza Przerwy -Tetmajera w kazaniach księdza Józefa Tischnera, [w:] Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, pod red. P. Urbańskiego, Kraków 2003; Empatia i stereotyp w prozie współczesnej wzajemne uwikłania [w:] Stereotypy w literaturze i tuż obok, pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, Warszawa 2003;  Narracja biograficzna w fikcji, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004; Pojęcie focus w narratologii – problemy i inspiracje, [w:] Punkt widzenia w tekście i dyskursie, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, R. Nycza, Lublin 2004; Fotografia jako empatyczna mediacja [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk i odwrotnie, pod red. S. Balbusa, A. Hejmeja i J. Niedźwiedzia. Kraków 2004; Granice narracji [w:]  Narracja i tożsamość.  Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2004; Poznawanie siebie i poznawanie Innego. Wobec inności literatury, [w:] Polonistyka w przebudowie.  Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja ( T. I –II), Kraków 2005; Gender – dylematy badacza literatury, „Ruch Literacki” 2005/6; Narracja [w:] Kulturowa teoria literatury, pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza Kraków 2006;  Gender [w:] Kulturowa teoria literatury, pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza Kraków 2006; Ekfrazy w światach międzyludzkich, [w:] Dzieła języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza Warszawa 2006; Empatyczność we współczesnym dyskursie literaturoznawczym [w:] Poetyka, polityka, retoryka, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza Warszawa 2006; Między antropologią literatury i  antropologią literacką,  „Teksty Drugie" 2007/6  oraz w książce: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa, pod red. P. Czaplińskiego, A. Legeżynskiej, M. Telickiego, Poznań 2010; Ratunek dla Europy w Weselu hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego. O złudnych projektach nowoczesności, „Wielogłos" 2007, nr 2; Figury Europy w literaturze polskiego modernizmu [w:] Literatura – punkty widzenia – światopoglądy, pod red. D. Kozickiej i M. Urbańskiego. Kraków 2008; Dotyk – piętno – ciało. O jednej powieści Zofii Romanowiczowej [w:] Od poetyki do polityki. Prace ofiarowane Stanisławowo Jaworskiemu, pod red. C. Zalewskiego, Kraków 2010; Jak ucieleśnić ciało. O jednym z dylematów somapoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4 (130), s. 11-27; Rozmowa "Wielogłosu". Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, „Wielogłos” 2011, nr 2 (10), s. 7-35; Somapoetyka, [w:]  Kulturowa teoria literatury, t . 2 Poetyki, problematyki, interpretacje,  pod red. T. Walas, R. Nycza, Kraków 2012, s. 101-136; Świat dotyku. Interpretacja prozy Zofii Romanowiczowej, [w:] Kulturowa teoria literatury, t. 2 Poetyki, problematyki, interpretacje,  pod red. T. Walas, R. Nycza, Kraków 2012, s. 565-568; Polski wariant strukturalizmu a współczesny dyskurs literaturoznawczy [w:]  Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, pod red. D. Ulickiej i W. Boleckiego, Warszawa 2012, s. 405-417; Listy (maj - lipiec 1983), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, t. 1, nr 1/2, s. 56-59; Korporalna teoria narracji, [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-4]; Cielesność a procesy twórcze [w:], Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-5]; Ciało i tekst/somatekst [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-5]; Kategorie i metafory somatyczne. Literaturoznawstwo ponowoczesne i kulturowa teoria literatury [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-6]; Tekst po relokacji,[w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany, pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza, Katowice 2013, s. 325-333; Henryk Markiewicz 16 XI 1922 - 31 X 2013, „Ruch Literacki” 2013,  t. 54 nr 6 (321), s. 717-724; Henryk Markiewicz o teoriach powieści, „Wielogłos” 2014, nr 1 (19), s. 11-21; How to embody the body. On the dilemma of somapoetics [w:] From modern theory to a poetics of experience: Polish studies in literary history and theory, ed. G. Grochowski, R. Nycz, Frankfurt am Main 2014,  p. 271-287; Odbiorca empatyczny? Między symulacją a afektem [w:] Widnokręgi literatury - wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, pod red. T. Kunza, A. Łebkowskiej, R. Nycza, M. Popiel, Kraków 2015, s. 109-121; Zdarzenie - afekt - twórczość, [w:] Kultura afektu - afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, pod red. R. Nycza, A. Łebkowskiej, A. Daukszy, Warszawa 2015, s.  347-371; Przyszłość literatury wpisana w jej historię (wiek XX i czasy współczesne), [w:] Kulturowa historia literatury, pod red. A. Łebkowskiej i W. Boleckiego, Warszawa 2015, s. 31-52; Afirmacja dotyku w dyskursie współczesności [w:] W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak,  Kraków 2016, s.  13-24; Kultura jako czasownik a przemiany we współczesnym dyskursie o modzie [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, red. Z. Łapiński, A. Nasiłowska, Warszawa 2016, s. 401-410; Autorefleksyjność współczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać. „Teksty Drugie” 2017, nr 1 (163), s. 244-252; Afirmacja świata w powieści dla dzieci (Wanda Borudzka), [w:]  Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, pod red. H. Gosk i B. Karwowskiej, Warszawa 2017, s. 309 – 322.

Ostatnio otrzymane nagrody:

2002 – Nagroda Ministra za książkę Między teoriami a fikcją literacką

2009 – Nagroda Rektora I stopnia za książkę Empatia.  O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. „Universitas" Kraków 2008

2010 – Rektorska Nagroda za uzyskanie wysokiej oceny prowadzonych zajęć w studenckiej ankiecie w roku 2008/2009

Członkini ( i członkini Prezydium) Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2008-2011

Członkini Komitetu Nauki o Literaturze PAN, kadencja 2011 – 2014