Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Historyk literatury i kulturoznawca. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi dwudziestowieczna literatura, krytyka i prasa, polsko-żydowskie związki kulturowe i literackie w XIX i XX w., nacjonalizm, piśmiennictwo pograniczy etnicznych, etnologiczne wymiary i konteksty literatury, kultura popularna. 

Członek redakcji „Ruchu Literackiego”, Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce (do 2017 r.), Rady Naukowej seminarium doktorskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (od 2015 r.), Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, World Union of Jewish Studies, Gesselschaft für europäische-jüdische Literaturstudien. Redaktor serii Studia Polsko-Żydowskie.  

Stypendystka m.in. YIVO Institute for Jewish Research (New York) i The Hebrew University of Jerusalem (Golda Meir Post-doctoral Fellowship 1992 -1993). Visiting scholar w The Israeli Institute for Advanced Studies (The Hebrew University of Jerusalem 2015).

Autorka książek Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne (Kraków 1992); Polish-Jewish Literature in the Interwar Years (Syracuse 2003); Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego (Kraków 2004), Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty (Kraków 2013).

Wydała antologię Międzywojenna poezja polsko-żydowska (Kraków 1996), redagowała i współredagowała tomy Teatr żydowski w Krakowie (Kraków 1995); Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice (Kraków 2011); Polacy - Żydzi: kontakty kulturowe i literackie (Kraków 2014); Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej (Kraków 2014); Maurycy Szymel, Twarzą ku nocy (Kraków 2015); Jewish Writing in Poland. „Polin. Studies in Polish Jewry”, vol 28 (Oxford 2016); Anda Eker, Miłość stracona (Kraków 2017).

Ważniejsze rozprawy i artykuły: Kafka w Polsce międzywojennej, „Pamiętnik Literacki" 1985, z. 4; In Search of Cultural Identity. Polish-Jewish Literature of Interwar Period, „The Polish Review" 1987, z. 4; The Sabbath Motif in Inrterwar Polish-Jewish Literature, [w:] The Jews of Poland Between Two World Wars (Hanover and London 1989); Recepcja żydowskiej literatury w Polsce, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku (Wrocław 1992); The Image of Shtetl in Polish Literature, [w:] From Shtetl to Socialism (London and Washington 1993); Schulz a galicyjski tygiel kultur, [w:] Czytanie Schulza (Kraków 1994); Jewish Moderna in Galicia, „Gal-Ed" t. 15, 1995; Stryjkowski: sny i jawa, „Ruch Literacki" 1996, z. 5; Twórcy żydowscy w literaturze polskiej, „Kultura i Społeczeństwo" 1999, nr 1; Żyd – Polak – artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie, „Teksty Drugie" 2001, z. 1; Powieść popularna a tożsamość narodowa, [w:] Narracja i tożsamość (t. 2, Warszawa 2004); Etniczność, [w:] Kulturowa teoria literatury (Kraków 2006); Ku wielokulturowości: literatura emigracyjna jako literatura imigrantów, [w:] Proza polska na obczyźnie (t. 1, Rzeszów 2007); The Polish Popular Novel and Jewish Modernization at the End of the Nineteenth and Beginning of the Twentieth Centuries, [w:] Culture Front. Representing Jews in Eastern Europe (Philadelphia 2008); Literatura jidysz w publikacjach polskich okresu PRL, [w:] Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce (Kraków – Budapeszt 2008); Paradygmat postkolonialny w badaniach kulturowych relacji polsko-żydowskich, [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską (Lublin 2010); Women's Assimilation Narratives in Galicia, „Studia Judaica", t. XVIII, 2010; Inter-war „Songs About Our Land", [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity (Warsaw 2010); Przestrzeń, mapa, geografia kultury narodowej, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej (Lublin 2011); Tożsamość, inność, różnica w zapisach międzywojennej prozy polsko-żydowskiej [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej (Warszawa 2011); Etnopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje (2012); Powieść etnograficzna a kultury mniejszości, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje (2012); Writing World War I: The Case of Polish-Jewish Literature, “Simon Dubnow Institute Yearbook” XIII (2014); Judaica w badaniach i nauczaniu polonistycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy (Kraków 2014); Literatura i praktyki przestrzenne: opowieści podróżnicze w polskiej prozie najnowszej, [w:] Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki (Kraków 2015); Reading Opatoshu in the Years 1918-1939: The Polish Perspective, “Polin”, vol. 28, 2016; Kontakt i konflikt: polsko-żydowska contact zone, „Tematy i Konteksty” 2017, nr 7.

W przygotowaniu: Literatura & etnologia. Studia i szkice; Stefan PomerZłota Lipa (red.)

Ważniejsze nagrody i granty

Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej YIVO Research Institute, Nowy Jork (1993).

Nagroda Żydowskiego Instytutu Historycznego i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej (1993).

Nagroda POLCUL FOUNDATION - Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej (2000).

Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę habilitacyjną Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego (2005).

Nagroda Rektora UJ II stopnia (2014).

Laureat subsydium profesorskiego w programie "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012-2015).